REGULAMIN ZAKUPU

Organizatorem rejsu jest spółka Blue Odyssey Club Ltd, z siedzibą w Londynie, pod adresem: 590 Kingston Road, London SW20 8DN, UK, Company nr: 08707016, zwana dalej Organizatorem,

Uczestnikiem rejsu jest osoba, podająca swoje dane osobowe w momencie dokonywania rezerwacji miejsca na kursie żeglarskim lub rejsie.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Organizatora, datą zawarcia umowy jest data dokonania przez Uczestnika rezerwacji miejsca poprzez dokonanie wpłaty pierwszej raty.

Zakres przedmiotowy umowy

Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika (wraz ze wskazanymi w zgłoszeniu, ewentualnymi osobami towarzyszącymi objętymi tym samym numerem umowy co Uczestnik) w kursie żeglarskim lub w imprezie turystycznej (w skład której wchodzą: zakwaterowanie Uczestnika na jachcie żaglowym, transport autokarem (jeżeli został wybrany) oraz żegluga jachtem). Wskazany powyżej kurs żeglarski lub impreza turystyczna w dalszej części zwany/a będzie zamiennie jako „rejs”, „usługa” lub „impreza” (wraz z odmianami tych słów).

Rejs odbędzie się w terminie podanym przy danym numerze rejsu na stronie internetowej Organizatora. Daty te dotyczą momentu zaokrętowania (jacht będzie dostępny około godziny 17:00) oraz momentu wyokrętowania (jacht należy opuścić do godziny 8:00). W przypadku korzystania przez Uczestnika z transportu zapewnionym przez Organizatora autokarem, za termin imprezy turystycznej uważa się czas od zajęcia przez Uczestnika miejsca w autokarze do momentu opuszczenia przez niego autokaru w drodze powrotnej, w miejscu wskazanym na bilecie.

W przypadku rejsów w Chorwacji, wyjazd autokaru z Polski ma miejsce w piątek, w godzinach porannych lub popołudniowych (przyjazd do Chorwacji w sobotę), wyjazd w drodze powrotnej ma miejsce w sobotę (przyjazd autokaru do Polski ma miejsce kolejnego dnia – w niedzielę, po południu lub wieczorem).

W przypadku rejsów rozpoczynających się w Dubrovniku, transport na odcinku Polska-Split oraz Split-Polska rezlizowany jest polskim autokarem, natomiast na odcinku Split-Dubrovnik oraz Dubrovnik-Split chorwackim autokarem liniowym zatrzymującym się na dworcu autokarowym a nie w marinie. Z/do dworca do/z mariny Uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na własną rękę i na własny koszt autobusem miejskim lub taksówką.

W przypadku rejsów rozpoczynających się w Sibeniku (marina Zaton lub port miejski) Uczestnicy jadący na rejs autokarem nie będą mieli możliwości aby wysiąść z niego w tych miejscach gdyż autobus zatrzyma się w marinie Mandalina lub (w niektórych przypadkach) pod hotelem Panorama. Z tych przystanków do miejsca zaokrętowania Uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na własną rękę i na własny koszt autobusem miejskim lub taksówką.

Uczestnik potwierdza, iż został poinformowany, że w przypadku rejsów w Chorwacji nie rozpoczynających się w sobotę i nie kończących się w sobotę, autokar nie będzie skoordynowany z datami rozpoczęcia i/lub zakończenia takiego rejsu. Zlecany jest wówczas transport autem wraz z innymi Uczestnikami rejsy lub samolotem.

Planowana trasa żeglugi jachtu została podana na stronie internetowej Organizatora przy danym numerze rejsu.

Ostateczna trasa rejsu zależy od warunków atmosferycznych oraz sprawności i chęci załogi. Organizator zastrzega, że w przypadku działania „siły wyższej”,  port zaokrętowania i port wyokrętowania oraz termin zaokrętowania i termin wyokrętowania mogą ulec zmianie. Organizator zastrzega także, że w przypadku braku miejsca postojowego (z uwagi na duży ruch żeglarski) postój w niektórych miejscach może okazać się utrudniony lub niemożliwy. W przypadku zaistnienia skrajnie niekorzystnych czynników organizacyjnych na które Organizator nie ma wpływu (np. zamknięcie danego portu, ograniczenie obsługi przyłączy wody pitnej lub ich likwidacja, itp.), planowana trasa rejsu może ulec zmianie.

Wybór miejsca i formy spędzenia przez Uczestnika czasu od przyjazdu do mariny do momentu zaokrętowania oraz od godziny 8:00 (w dniu wyokrętowania) do wyjazdu z mariny pozostaje w wyłącznej gestii Uczestnika. Zaleca się przy tym spędzenie tego czasu na plaży lub w restauracjach/kawiarniach.

Warunki płatności

Nr konta do wpłaty zostanie przesłany Uczestnikowi drogą mailową po dokonaniu przez niego rezerwacji miejsca. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień zlecenia przelewu z konta Uczestnika. W przypadku gdy termin wpłaty wypada w dniu wolnym od pracy, za termin wpłaty uznaje się kolejny dzień roboczy.

W  przypadku rejsów/kursów, których cena została podana w EUR, Uczestnik dokonuje wpłaty w walucie PLN przeliczając kwotę danej raty według aktualnego kursu sprzedaży EUR w banku mBank (https://www.mbank.pl/serwis-ekonomiczny/kursy-walut/)

Brak dokonania terminowej płatności przez Uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie, chyba, że Organizator uzna inaczej.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w określonych sytuacjach może wystąpić (lub już wystąpiła) konieczność dokonania dopłaty kursowej na następujących zasadach:

– jeżeli kurs sprzedaży EUR w banku Organizatora, obowiązujący na 21 dni przed datą zaokrętowania, będzie (lub był) wyższy od kursu 1 EUR = 4,35 PLN, Uczestnik zobowiązuje się do dokonania dopłaty kursowej na konto Organizatora (nie później niż dzień przed rozpoczęciem rejsu), w wysokości 1% kosztu imprezy (dotyczy tylko kwoty: 1805 PLN), za każde 5 groszy ponad kurs 4,35 (np. dla kursu sprzedaży równego 4,41 dopłata kursowa wynosić będzie 2%). Uczestnik może  anulować niniejszy punkt umowy dokonując dopłaty do ceny rejsu w wysokości 40 PLN/os., płatnej wraz z drugą ratą i informując o tym Organizatora drogą mailową.

Każdorazowa zmiana (dokonywana po wpłaceniu przez Uczestnika pierwszej raty) jakiegokolwiek fragmentu umowy, w tym danych osobowych, miejsc wsiadania do autokaru podanych w formularzu zgłoszeniowym (lub w innej formie), itp., będzie objęta dopłatą do ceny rejsu w wysokości 50 zł (w przypadku objęcia niniejszą umową więcej niż jednego miejsca na jachcie – 50 zł za każde miejsce objęte zmianą). Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty za zmianę nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania oraz nie później niż na dzień przed rozpoczęciem rejsu. W przypadku zmiany podnoszącej cenę rejsu lub usług dodatkowych (z wyłączeniem transportu), opłata za zmianę nie obowiązuje.

W  przypadku CZĘSCI kosztów, których cena została podana w EUR, Uczestnik dokonuje wpłaty w walucie PLN przeliczając kwotę danej raty według kursu sprzedaży EUR w banku Organizatora z dnia dokonania rezerwacji miejsca na rejsie. Ewentualne zwroty wpłat Uczestnika zostaną nadane przez Organizatora w tej samej walucie i wysokości, w jakiej zostały one zaksięgowane na koncie Organizatora (w przypadku zwrotu na rachunek prowadzony w innym niż polski banku, Organizator dokona pomniejszenia zwrotu o koszty przelewu).

Szczegóły na temat opłat podanych w EUR, które należy przeliczyć na PLN i wpłacić na konto Organizatora oraz tych, które należy przywieźć ze sobą w gotówce na jacht (cześć w EUR a cześć przeliczona na HRK) zostaną przesłane Uczestnikowi drogą mailową po dokonaniu przez niego rezerwacji miejsca na rejsie.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości pobieranego przez władze danego kraju podatku turystycznego, lub wysokości winiety jachtowej, kwota tych opłat podana na stronie internetowej Organizatora może ulec zmianie.

W przypadku posiłków spożywanych na życzenie załogi poza jachtem (zamiast kambuzowych),  każdy z Uczestników pokrywa ich koszt we własnym zakresie. Zgodnie z powszechnie przyjętą tradycją żeglarską, załoga solidarnie pokrywa wówczas koszt posiłku kapitana jachtu poza jachtem. Koszty związane ze wstępami do muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody itp. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Kaucja zwrotna (jeżeli była przewidziana) jest zwracana w całości w momencie powrotu jachtu (oraz jego wyposażenia) do portu wyokrętowania bez uszkodzeń. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, wysokość oraz termin zwrotu zależą od charakteru powstałych uszkodzeń, przewidywanych kosztów ich naprawy (lub zakupu elementów, które uległy uszkodzeniu) oraz terminu oszacowania powyższych kosztów przez czarterodawcę jachtu. Jeżeli na danym rejsie nie przewidziano kaucji zwrotnej, Uczestnik odpowiada za swoje celowe działanie lub „rażące niedbalstwo” do pełnej wysokości powstałych na jachcie strat z tego tytułu, nie odpowiada natomiast za szkody powstałe w inny sposób.

Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty należności w terminach podanych w opisie wydarzenia na stronie Evenea.pl i/lub na stronie internetowej Organizatora.

Szczegóły organizacyjne

Uczestnik stanowi załogę jachtu żaglowego i podlega Międzynarodowemu Prawu Morskiemu zawartemu w Kodeksie Morskim, oraz zasadom Dobrej Praktyki Morskiej przyjętym na polskich jachtach żaglowych, niezależnie od bandery jaką nosi jacht.

W stosunku do wszelkich spraw związanych z realizacją usługi przyjmuje się zasadę tolerancji i solidarności, tak po stronie Uczestnika jak i Organizatora. Ostateczne i wiążące decyzje podejmuje kapitan jachtu.

Harmonogram prac związanych z realizacją rejsu ustala kapitan. Przyjmuje się przy tym zasadę maksymalnego możliwego dostosowania przez kapitana przebiegu rejsu do chęci, predyspozycji i propozycji załogi.

Ustala się następujący program zwiedzania: nie dotyczy (niniejsza umowa nie przewiduje zwiedzania w formie zorganizowanej (pozostawiając Uczestnikowi swobodę w dysponowaniu jego czasem wolnym).

Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uprawianie żeglarstwa morskiego na jachtach żaglowych.

W przypadku braku posiadania przez Uczestnika umiejętności pływania, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Organizatora oraz kapitana jachtu i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie przekazania tej informacji.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rejsie tylko pod opieką prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej, która na podstawie pisemnego oświadczenia (wydanego przez prawnego opiekuna) przejmuje na siebie podczas rejsu (oraz transportu na rejs i z powrotem) odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. W przypadku zapisania się na rejs osoby niepełnoletniej nie posiadającej w/w oświadczenia i opiekuna, jej udział w rejsie nie będzie możliwy (osobie takiej nie przysługuje wówczas zwrot wniesionych wpłat ani odszkodowanie).

Posiłki na jachcie wykonywane są samodzielnie przez Uczestników, z produktów zakupionych i dostarczonych przez Uczestników według zaleceń kapitana. Nad podziałem i organizacją prac związanych z przygotowywaniem posiłków czuwa kapitan jachtu. Planowane są 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

W przypadku rejsów w Europie miejsca sypialne na jachcie zlokalizowane są w kabinach 2 osobowych oraz w mesie („salonie”). Podziału miejsc wśród Uczestników dokonuje kapitan jachtu na podstawie wytycznych Organizatora uwzględniających rodzaj zakupionych kabin oraz m.in. kolejność zgłoszeń, skład osobowy załogi, itp. Kabiny i mesa mogą być koedukacyjne. Łazienki mogą znajdować się w kabinach lub posiadać wejście od strony korytarza w pływaku katamaranu. W przypadku kabin ze wspólną łazienką, zakwaterowani w nich Uczestnicy zobowiązani są udostępnić dostęp do łazienki pozostałym osobom z jachtu.

W przypadku rejsów poza Europą, miejsca sypialne na jachcie zlokalizowane są w kabinach 2 osobowych oraz w małych forpikach dziobowych jednoosobowych lub dwuosobowych posiadających wejście przez luk w pokładzie. W przypadku niektórych rejsów mogą być wykorzystywane także miejsca w mesie (salonie). Podziału miejsc wśród Uczestników dokonuje kapitan jachtu na podstawie wytycznych Organizatora uwzględniających rodzaj zakupionych kabin oraz m.in. kolejność zgłoszeń, skład osobowy załogi, itp. Kabiny i mesa mogą być koedukacyjne. Łazienki mogą znajdować się w kabinach lub posiadać wejście od strony korytarza w pływaku katamaranu. W przypadku kabin ze wspólną łazienką, zakwaterowani w nich Uczestnicy zobowiązani są udostępnić jedną z szafek w kabinie osobom zakwaterowanym w forpikach dziobowych. Osoby te będą także korzystały z łazienki przypisanej do kabiny ze wspólna łazienką. Uczestnikowi przydzielona zostanie kabina ktorą wybrał zapisujac się na rejs (jeśli jest ona 2 osobowa, to wraz zosobą towarzyszącą zapisaną wraz z nim na rejs, lub w przypadku braku takiej osoby – z Kapitanem lub z innym Uczestnikiem).

Podczas rejsów w Europie planowane są postoje jachtu w marinach, przy kejach miejskich, na bojach i kotwicowiskach (także na noc). Ostateczna liczba postojów danego typu zależy od decyzji kapitana uwzględniającej m.in. specyfikę rejsu, warunki atmosferyczne oraz chęci i sprawność załogi. Podczas rejsu może wystąpić żegluga nocą. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych jacht może w ogóle nie wyjść z portu, co nie może być podstawą do zwrotu wniesionych przez Uczestnika wpłat.

Podczas rejsów poza Europą planowane są postoje jachtu m.in. na bojach i kotwicowiskach (także na noc). Ostateczna liczba postojów danego typu zależy od decyzji kapitana uwzględniającej m.in. specyfikę rejsu, warunki atmosferyczne oraz chęci i sprawność załogi. Podczas rejsu może wystąpić żegluga nocą. W przypadku zaistnienia skrajnie
niekorzystnych czynników organizacyjnych na które Organizator nie ma wpływu (np. zamknięcie danego portu/kotwicowiska, ograniczenie możliwości tankowania paliwa, itp.), planowana trasa rejsu może ulec zmianie. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych jacht może w ogóle nie wyjść z
portu/miejsca schronienia, co nie może być jednak podstawą do zwrotu wpłaconych przez Uczestnika środków lub jakiegokolwiek odszkodowania.

Podczas rejsów poza Europą, z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego na tych akwenach, w przypadku braku możliwości zapewnienia Uczestnikowi zaokrętowania w terminie podanym w pkt. 1.1 niniejszej umowy, Organizator zobowiązuje się do zaokrętowania Uczestnika na innym jachcie (zgodnym z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1) lub usunięcia awarii uniemożliwiającej zaokrętowanie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Uczestnik akceptuje fakt, iż jakakolwiek rekompensata, zwrot kosztów lub odszkodowanie z tego tytułu nie będą możliwe.

Na jachcie przebywającym poza portem obowiązuje zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (a także spożywania alkoholu oraz powyższych substancji).

Uczestnikowi nie wolno naruszać przepisów prawa lokalnego oraz przepisów prawa kraju, którego banderę nosi jacht. W przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa poniesie on odpowiedzialność przed właściwymi władzami/organami/urzędami we własnym imieniu/zakresie i na własny koszt oraz dokona zwrotu na rzecz Organizatora wszelkich związanych z tym kosztów Organizatora, poniesionych przez Organizatora stratych i niewykorzystanych przez Organizatora zasobów.

Jeżeli Uczestnik zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych członków załogi jachtu lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtu (lub przebywających na nim osób), ponosi on skutki prawne swoich działań oraz ich skutków.

Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń kapitana oraz czynnego udziału w żegludze (udział w wachtach nawigacyjnych, przygotowaniu posiłków, dbanie o czystość na jachcie, itd.). Wszelkie decyzje natury formalnej, organizacyjnej i dyscyplinarnej związane z realizacją rejsu podejmuje kapitan. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do poleceń kapitana, kapitan ma prawo wykreślić Uczestnika z listy załogi oraz usunąć Uczestnika z jachtu z zastosowaniem środków, które uzna za niezbędne. Wykreślenie Uczestnika z listy załogi jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas rekompensata (ani odszkodowanie) ze strony kapitana ani Organizatora (dotyczy to wszelkich roszczeń Uczestnika z jakiegokolwiek powodu, powstałego w związku z wykreśleniem Uczestnika z listy załogi lub usunięciem go z jachtu).

Załoga solidarnie odpowiada za uszkodzenia powstałe na jachcie oraz związane z nimi drobne straty finansowe. Górna granica odpowiedzialności Uczestnika jest jednak ograniczona do wysokości wniesionej przez niego kaucji zwrotnej. W przypadku powstania szkody z powodu ewidentnej winy konkretnego członka załogi (lub kilku osób), w zakresie nie związanym ze standardową obsługą jachtu, kapitan jachtu ma prawo obciążyć go (lub tą grupę) w pierwszej kolejności potrąceniem całości lub części jego (ich) kaucji zwrotnej, a dopiero pozostałą do zapłaty sumę (jeżeli koszt naprawy lub zakupu uszkodzonych elementów przewyższa wartość kaucji wniesionej przez tego załoganta/grupę) podzielić solidarnie i pobrać z kaucji zwrotnej pozostałych Uczestników (członków załogi) na poczet pokrycia kosztów usunięcia powstałych uszkodzeń. Uczestnik zwalnia kapitana jachtu oraz Organizatora z obowiązku gromadzenia materiału dowodowego w tej sprawie.

W przypadku celowego działania Uczestnika lub rażącego niedbalstwa (zdarzeń nie wyłączonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela jachtu), Uczestnik ponosi on pełną odpowiedzialność materialną za swoje działanie.

Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom imprezy opiekę osoby posiadającej kwalifikacje odpowiednie do jej rodzaju. Za kwalifikacje takie, w odniesieniu do czasu od zaokrętowania do wyokrętowania uważa się uprawnienia lub certyfikaty żeglarskie, których posiadanie jest wymagane do pełnienia funkcji kapitana jachtu na podstawie przepisów kraju, którego banderę nosi jacht, a w przypadku braku wydania przez ten kraj szczegółowych przepisów – takie, które Armator jachtu uzna za właściwe. Osobą sprawującą w/w opiekę będzie kapitan jachtu.

Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, Uczestnik akceptuje fakt, iż w przypadku powstania podczas rejsu awarii jachtu lub jego wyposażenia, trasa rejsu oraz założenia dotyczące rejsu mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia jachtu w jak najlepszym stanie technicznym a w przypadku powstania ewentualnej awarii do jej usunięcia w najkrótszym możliwym czasie. Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, specyfikę akwenu oraz założenia dotyczące rejsu, nie zawsze będzie to jednak możliwe. Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, Uczestnik akceptuje fakt, iż ewentualne usterki nie mające większego wpływu na realizację zakładanej trasy rejsu (o ile według oceny Kapitan jachtu nie będą one wpływać na bezpieczeństwo żeglugi) mogą nie zostać zgłoszone przez Kapitana jachtu/Organizatora do naprawy przez serwis Armatora, jeżeli ich usunięcie wymagało by poświęcenia znacznej ilości czasu (lub zakładanej trasy) rejsu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany (oraz ich skutki) dotyczące programu i trasy rejsu, terminu oraz miejsca zaokrętowania i wyokrętowania, jeżeli zmiany te (lub niewykonanie/nienależyte wykonanie całości lub części usługi przez Organizatora) byłyby spowodowane działaniem „czynników nadzwyczajnych”, działaniami Uczestnika (a także zaniedbaniem przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy) lub innymi czynnikami na które Organizator nie ma wpływu.

Jako „czynniki nadzwyczajne” w treści niniejszej umowy rozumie się:

a) wojnę, w tym: wojnę domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i terroru

b) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, powodzie, śnieżyce, zniszczenie przez piorun, itp.

c) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki, magazynu lub wszelkiego rodzaju instalacji

d) powstałą w trakcie rejsu awarię jachtu lub jego wyposażenia

e) strajk, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń

f) działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem

g) opóźnienia lub odwołania połączeń komunikacyjnych (lotniczych, autokarowych, itp.)

h) akty władzy o charakterze powszechnym

i) wypadek lub ciężka choroba (Uczestnika, kapitana jachtu, Organizatora, armatora jachtu, innych osób bezpośrednio związanych z realizacją rejsu) połączone z poważnym uszkodzeniem ciała (lub rozstrojem zdrowia), kalectwem lub śmiercią.

j) warunki mające wpływ na przebieg żeglugi (w szczególności siła i kierunek wiatru oraz kondycja i stan zdrowia załogi)

W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. i) powyżej, Organizator zobowiązuje się (w ramach aktualnie posiadanych możliwości) do dokonania wszelkich starań dla zapewnienia zastępstwa. Nie zawsze będzie to jednak możliwe.

Odpowiedzialność Organizatora za zawinione przez niego niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) usługi jest ograniczona do wysokości dwukrotności kosztów usługi wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora i wymienionych w pkt. 2.1. niniejszej umowy. Uczestnik akceptuje fakt, iż zwrot jakichkolwiek innych kosztów (lub rekompensata/odszkodowanie) w jakiejkolwiek formie, z jakiegokolwiek powodu (powstałego w związku z niewykonaniem, odwołaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Organizatora) nie będzie możliwy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione bądź zniszczone przez Uczestnika w trakcie realizacji usługi.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych rejsów w przypadku zapisania się na niego niewystarczającej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników (w przypadku niektórych rejsów) to 6 osób (dotyczy jachtu Uczestnika a nie całej imprezy). W przypadku odwołania rejsu z powyższego powodu, Organizator poinformuje o tym Uczestnika nie później niż na 7 dni przed terminem zaokrętowania.

Organizator zastrzega, że rejsy 10-cio, 11-sto i 12-sto dniowe oraz niektóre terminy innych rejsów, odbędą się tylko w przypadku zebrania się miminalnej liczby uczestników (dotyczy wszystkich jachtów łącznie a nie tylko jachtu Uczestnika) z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia rejsu, innym dla każdego rejsu. Szczegółowych informacji na ten temat wraz z informacją o wymaganej dla tych rejsów minimalnej liczby uczestników na wszystkich jachtach łącznie, Uczestnik może otrzymać kontaktując się z Organizatorem pod adresem info@bluewaterclub.pl. Uczestnik powinien dokonać takiego kontaktu przed dokonaniem rezerwacji miejsc na rejsie.

Jeżeli w trakcie rejsu Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora (telefonicznie).

Reklamacje należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia rejsu wysyłająć je w formie wiadomości e-mail pod adres: info@bluewaterclub.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. Reklamacje złożone w innej formie niż pisemna, bądź złożone po przekroczeniu terminu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia, nie będą rozpatrywane. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Uczestnik lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody, itp. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres Organizatora.

Wymagane dokumenty

Uczestnik zobowiązany jest posiadać ze sobą następujące dokumenty:

  1. paszport, z datą ważności zgodną z przespisami danego kraju (zaleca się aby termin ważności paszportu wygasał nie wcześniej niż 6 miesięcy po dacie planowanego powrotu do kraju). W przypadku rejsów w rejonie Unii Europejskiej paszport nie jest wymagany.
  2. dowód osobisty (w przypadku nie posiadania paszportu, zalecenia dotyczące terminu ważności jak powyżej).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości realizacji usługi  powstałe w wyniku nie dopełnienia przez Uczestnika powyższych formalności.

Odstąpienie od umowy

W przypadku usług turystycznych nie stosuje się przepisów dotyczacych odstapienia od umowy z powodu zawierania umów poza lokalem Organizatora.

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z usługi, środki wpłacone przez Uczestnika podlegają zwrotowi na następujących zasadach:

W PRZYPADKU REJSÓW W EUROPIE:

a) w przypadku rezygnacji nie później niż na 60 dni przed terminem zaokrętowania – zwracana jest suma wpłat wniesionych, pomniejszona o wysokość sumy pierwszej i drugiej raty (jeżeli wysokość sumy pierwszej i drugiej raty jest niższa niż 500 zł za każdą osobę objęta umową, wówczas zwrot pomniejszony zostanie o 500 zł za każdą z tych osób).

b) w przypadku rezygnacji na 59-30 dni przed terminem zaokrętowania, zwrotowi podlega 30% wpłat (minus suma pierwszej i drugiej raty).

c) w przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem zaokrętowania, zwrot wpłaconych środków nie będzie możliwy.

W PRZYPADKU REJSÓW POZA EUROPĄ:

a) w przypadku rezygnacji nie później niż na 90 dni (w przypadku rejsów po Polinezji 180 dni) przed terminem zaokrętowania – zwracana jest suma wpłat, pomniejszona o wysokość sumy pierwszej i drugiej raty (jeżeli wysokość sumy pierwszej i drugiej raty jest niższa niż 500 EUR za każdą osobę objęta umową, wówczas zwrot pomniejszony zostanie o 500 EUR za każdą z tych osób).

b) w przypadku rezygnacji na 89-60 dni (w przypadku rejsów po Polinezji 179-150 dni) przed terminem zaokrętowania, zwrotowi podlega 30% wpłat (minus suma pierwszej i drugiej raty).

c) w przypadku rezygnacji na mniej niż 60 dni (w przypadku rejsów po Polinezji 150 dni)  przed terminem zaokrętowania, zwrot wpłaconych środków nie będzie możliwy.

SPECJALNE WARUNKI REZYGNACJI:

W przypadku umów zawartych w ramach oferty First Minute przed 01.01.2019 (nie dotyczy akwenów poza Europą), Uczestnik może zrezygnować z rejsu nie później niż 31.01.2019 bez ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli powodem rezygnacji jest nie otrzymanie przez niego urlopu (o ile wszystkie raty wymagane do dnia rezygnacji były wpłacane w terminie). 

W przypadku umów zawartych w ramach oferty Second Minute (nie dotyczy rejsów w Sardynii, warsztatów żeglarskich oraz rejsów i kursów rozpoczynających się przed 01.06.2019) między 17.01 a 31.01.2019 (nie dotyczy akwenów poza Europą), Uczestnik może zrezygnować z rejsu nie później niż 31.02.2019 bez ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli powodem rezygnacji jest nie otrzymanie przez niego urlopu (o ile wszystkie raty wymagane do dnia rezygnacji były wpłacane w terminie).

W przypadku umów zawartych w ramach standardowej oferty cenowej (nie dotyczy rejsów w Sardynii, warsztatów żeglarskich oraz rejsów i kursów rozpoczynających się przed 01.06.2019) między 01.02 a 31.02.2019 (w przypadku akwenów poza Europą, dotyczy to jedynie terminów od czerwca 2019 w górę i nie obejmuje Polinezji i Brazylii), Uczestnik może zrezygnować z rejsu nie później niż 31.02.2019 bez ponoszenia kosztów rezygnacji, jeżeli powodem rezygnacji jest nie otrzymanie przez niego urlopu (o ile wszystkie raty wymagane do dnia rezygnacji były wpłacane w terminie).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w całości bądź części rejsu, z przyczyn powstałych z winy Uczestnika, w szczególności z przyczyn związanych z jego stanem zdrowia, jak również z przyczyn spowodowanych zaniedbaniem obowiązków przez Uczestnika.

W przypadku przeniesienia przez Uczestnika na inną osobę (spełniającą warunki uczestnictwa w rejsie) przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy uprawnień i obowiązków, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora nie później niż na 14 dni przed terminem zaokrętowania. Koszty własne wymienione w pkt. 2.2. niniejszej umowy pokrywa w takim przypadku osoba przejmująca uprawnienia Uczestnika. Za nieuiszczoną część ceny rejsu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika rejsu, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie (dotyczy to w szczególności kosztów związanych ze zmianą lub ponownym zakupem biletu lotniczego jeżeli był on przewidziany treścią niniejszej umowy). W przypadku nie pokrycia któregokolwiek z wymienionych powyżej kosztów (w całości lub części) przez Uczestnika i/lub osobę przejmującą jego uprawnienia, udział w rejsie osoby przejmującej uprawnienia nie będzie możliwy (Uczestnikowi ani osobie przejmującej jego uprawnienia nie przysługuje wówczas zwrot kosztów ani odszkodowanie).

Impreza turystyczna stanowi integralną całość, dlatego też Uczestnik nie może zrezygnować jedynie z części imprezy. Wcześniejsze zakończenie rejsu z woli Uczestnika, nie będzie skutkowało prawem do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za rejs lub opłat dodatkowych za niewykorzystaną część rejsu. Kaucja zwrotna zostanie wówczas zwrócona Uczestnikowi na konto bankowe po zakończeniu rejsu, jeżeli jacht wróci do portu bez uszkodzeń. W przypadku zwrotu kaucji na konto bankowe, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu a kwota kaucji zostanie wcześniej przewalutowana przez Organizatora na walutę PLN po kursie skupu waluty w banku Organizaotra obowiązującym na dzień zakończenia rejsu.

 Zalecenia

 Zaleca się zaopatrzenie się Uczestnika w następujące akcesoria:

– okulary przeciwsłoneczne

– strój kąpielowy i krem z filtrem UV (warto także zabrać maskę, rurkę, płetwy…)

– buty „kąpielowe” lub sandały

– obuwie sportowe

– sztormiak lub ubranie przeciwdeszczowe (kurtka, spodnie i buty). Osobom nie posiadającym tego typu odzieży Organizator poleca zaopatrzenie się w podstawowe spodnie przeciwdeszczowe (w niektórych sklepach sportowych można je kupić już za kilkadziesiąt złotych) i zwykłe kalosze. Nie ma sensu (ani potrzeby) inwestowania w specjalistyczne, oddychające ubrania żeglarskie.

– ciepłe ubrania w tym czapka i rękawiczki (także w rejonie  Morza Śródziemnego)

Każdemu z Uczestników przysługuje na jachcie miejsce na jedną średniej wielkości miękką (bez sztywnych ścian i stelaża) torbę podróżną oraz jeden bagaż podręczny. Z uwagi na specyfikę schowków jachtowych oraz wygodę i komfort Uczestnika, zaleca się dodatkowo spakowanie rzeczy do worków lub reklamówek.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności i cookies

Blue Odyssey Club LTD (BOC), 590 Kingston Road, London SW20 8DN, UK, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta BOC i użytkownika serwisu oraz subskrybenta e-mailingów należących do BOC obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.bluewaterclub.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: BOC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu i e-mailingu.

1.Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2.Informacje firmowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Blue Odyssey Club LTD (BOC), 590 Kingston Road, London SW20 8DN, UK
Company nr: 08707016
Tel: +44 7392 220750, e-mail: info@blueodysseyclub.co.uk

3. Procedury
W czasie korzystania ze strony internetowej i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania/rezerwacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

4. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
– zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury).
– udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
– udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach.
– wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych
– analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty.
– działalności marketingowej w internecie, również na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram.

5. Przekaz danych osobowych osobom trzecim

Dane zbierane podczas transakcji przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania dokumentu Umowy – Zgłoszenia.
Firma nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników serwisu.
Dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze (w szczególności PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Poland), celem obciążenia karty kredytowej (lub dokonania przelewu) lub do partnerów z którymi współpracujemy w zakresie organizacji wyjazdu turystycznego i realizacji zamówionych usług, w tym: firmom ubezpieczeniowym, naszym partnerom, z którymi mamy podpisane umowy w zakresie rezerwacji czarterów jachtów oraz organizacji rejsów na jachtach, firmie księgowej, partnerom obsługującym realizowany przez nas transport autokarowy do Chorwacji, stowarzyszeniu ISSA, firmie, która zajmuje się wysyłką newsletter, a także fimie obsługującą stronę informatyczna i hostingowi naszego serwisu. Firma nie będzie wykorzystywać danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest niezbędne celem dokonania rezerwacji oferty turystycznej.

6. Narzędzia analityczne

Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Blue Odyssey Club LTD (BOC), 590 Kingston Road, London SW20 8DN, UK, w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona w ten sposób zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, MailChimp, Sumome, Google Adwords, OneSignal, PayU, Evenea.pl.

7. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane biorąc pod uwagę także przepisy o rachunkowości czy okres przedawnienia roszczeń. Jednocześnie przetwarzanie danych pozwala nam na negocjowanie dodatkowych rabatów udzielanych przez armatorów i innych firm w imieniu których działamy. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z jednego z przysługujących praw opisanych w punkcie 8.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
c) wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
f) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Prawa użytkownika

Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez zaznaczenie checkboxa określającego tą zgodę w formularzu elektronicznym znajdującym się na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych .

10. Informacje dodatkowe

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do BOC możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych takich jak: imie i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, itp.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja e-mailingu
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych e-mailingów należących do BOC wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy wysyłkowej e-mailingu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala BOC zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez BOC wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
BOC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości BOC rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-mailingów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów BOC.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do BOC przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. BOC nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do BOC i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez BOC nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do BOC mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do BOC.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@bluewaterclub.pl

Dostępne formy płatności i wymagania techniczne do użytkowania strony internetowej

Płatność za usługi Organizatora dostępna jest poprzez przelew bankowy. W wybranych przypadkach część opłaty jest dostępna także jako płatność kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym.

Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Organizatora i dokonywania za jej pośrednictwem zakupów wymagana jest instalacja najnowszej wersji przeglądarki internetowej Chrome lub podobnej.

Ograniczenia realizacji zamówienia

Brak jest szczególnych ograniczeń realizacji zamówienia innych niż podane w powyższym regulaminie.

Gwarancjia i usługi posprzedażne

Usługi dostępne na stronie internetowej Organizatora nie są objęte gwarancją ani usługami posprzedażnymi

Kodeks dobrych praktyk

Dobre praktyki firm z branży żeglarskiej są zawarte w całości w zapisach regulaminu.

Postanowienia końcowe

Umowa nabiera mocy prawnej z dniem podpisania przez obie strony, lub (w przypadku nie podpisania Umowy przez Uczestnika) z chwilą wpłacenia przez Uczestnika na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości ustalonej w Umowie (lub wyższej, w przypadku wpłaty takowej przez Uczestnika pomimo zapisów podanych w umowie) lub całego kosztu usługi (tudzież jego części) podanego w pkt. 2.1. niniejszej umowy.

W odniesieniu do połączeń komunikacyjnych, Organizator informuje Uczestnika, iż w przypadku żeglugi jachtem nie zabierającym pasażerów a jedynie członków załogi (a na takim zostanie zaokrętowany Uczestnik), połączenia komunikacyjne jachtu nie występują (jacht nie realizuje połączeń komunikacyjnych).

Podczas transportu zapewnionym przez Organizatora autokarem (jeżeli był on przewidziany treścią niniejszej umowy) opiekę nad Uczestnikiem sprawuje pilot wycieczek zatrudniony przez przewoźnika.

Organizator informuje Uczestnika, iż jego lokalnym przedstawicielem, do którego Uczestnik może się zwracać w przypadku trudności jest kapitan jachtu.

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Uczestnik oświadcza, iż wszystkie punkty Umowy zostały z nim uzgodnione indywidualnie.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy sąd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy przez Organizatora oraz podmioty z nim powiązane. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

Uczestnik zobowiązuje się podpisać Umowę na każdej stronie w lewym dolnym rogu oraz odesłać jeden jej egzemplarz na adres: info@bluewaterclub.pl

Dokument sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Dokument zawiera 1 załącznik stanowiący integralną część niniejszej umowy.

Załącznik nr 1

Opis wyposażenia jachtu.

Rejs odbędzie się na jachcie podanym w opisie rejsu lub innym o porównywalnej lub lepszej wypadkowej parametrów (lub, w przypadku wyboru przez Uczestnika konkretnej, wyższej klasy jachtu, na jachcie tej klasy), posiadającym 2 żagle, elektroniczne instrumenty nawigacyjne, mapy i locję, ponton, minimum 4 kabiny 2 osobowe oraz 1-2 osobową mesę, minimum 2 łazienki (z toaletą, umywalką i prysznicem jachtowym) oraz kambuz z lodówką. W skład wyposażenia kabin wchodzą koje (pojedyncze lub podwójne) oraz szafki i/lub jaskółki/bakisty.

Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia ze względów organizacyjnych Uczestnika na jacht wyższej klasy (droższy wg cennika Organizatora) bez konsultacji takiej zmiany z Uczestnikiem i bez ponoszenia za to wówczas przez Uczestnika dodatkowych kosztów. Organizator zastrzega przy tym, że w przypadku gdy na jacht, na którym Uczestnik zarezerwował miejsce, zostanie na tej samej zasadzie przeniesiona jakaś osoba, która dokonała rezerwacji jachtu niższej klasy (tańszego wg cennika Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu zmiana ceny rejsu.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej i braku możliwości realizacji rejsu na typie jachtu na którym Uczestnik dokonał rezerwacji miejsca, Organizator zobowiązuje się zapewnić jacht zastępczy o długości od 40-stu do 50-ciu stóp i o porównywalnej lub lepszej wypadkowej parametrów. W przypadku awaryjnej zmiany jachtu, Uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji miejsca w kabinie bez łazienki, mogą (w przypadku braku takich kabin na jachcie zastępczym) zostać zakwaterowani w mesie (lub w kabinie – wraz z Kapitanem lub innym uczestnikiem). Kabiny i mesa mogą być koedukacyjne. W przypadku awaryjnej zmiany jachtu, może wystąpić konieczność współdzielenia łazienki przez Uczestnika z pozostałymi członkami załogi (łazienki na jachcie zastępczym mogą występować w mniejszej liczbie i/lub nie być połączone z kabinami – posiadać wejście od strony „korytarza” w pływaku katamaranu). Uczestnik akceptuje możliwość dokonania takiej zmiany (w sytuacji awaryjnej) bez jej wpływu na obniżenie lub podwyższenie ceny rejsu.