REGULAMIN ZAKUPU

REJSY MORSKIE:

Uczestnikiem rejsu jest osoba, podająca swoje dane osobowe w momencie dokonywania rezerwacji miejsca na rejsie.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Organizatora, datą zawarcia umowy jest data dokonania przez Uczestnika rezerwacji miejsca poprzez dokonanie wpłaty pierwszej raty (pierwszego zadatku).

Zakres przedmiotowy umowy

Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika (wraz ze wskazanymi w zgłoszeniu, ewentualnymi osobami towarzyszącymi objętymi tym samym numerem umowy co Uczestnik) w rejsie morskim – usłudze turystycznej, polegającej na czarterze miejsca na jachcie żaglowym. Wskazany powyżej rejs, w dalszej części zwany będzie zamiennie jako „rejs” lub „usługa” (wraz z odmianami tych słów).

Rejs odbędzie się w terminie podanym przy danym numerze rejsu na stronie internetowej Organizatora. Daty te dotyczą momentu zaokrętowania (jacht będzie dostępny około godziny 19:00) oraz momentu wyokrętowania (jacht należy opuścić do godziny 8:00).

Planowana trasa żeglugi jachtu została podana na stronie internetowej Organizatora przy danym numerze rejsu.

Ostateczna trasa rejsu zależy od warunków atmosferycznych oraz sprawności i chęci załogi. Organizator zastrzega, że w przypadku działania „siły wyższej”,  port zaokrętowania i port wyokrętowania oraz termin zaokrętowania i termin wyokrętowania mogą ulec zmianie. Organizator zastrzega także, że w przypadku braku miejsca postojowego (z uwagi na duży ruch żeglarski) postój w niektórych miejscach może okazać się utrudniony lub niemożliwy. W przypadku zaistnienia skrajnie niekorzystnych czynników organizacyjnych na które Organizator nie ma wpływu (np. zamknięcie danego portu, ograniczenie obsługi przyłączy wody pitnej lub ich likwidacja, itp.), planowana trasa rejsu może ulec zmianie.

Wybór miejsca i formy spędzenia przez Uczestnika czasu od przyjazdu do mariny do momentu zaokrętowania oraz od godziny 8:00 (w dniu wyokrętowania) do wyjazdu z mariny pozostaje w wyłącznej gestii Uczestnika. Zaleca się przy tym spędzenie tego czasu na plaży lub w restauracjach/kawiarniach.

Warunki płatności

Nr konta do wpłaty zostanie przesłany Uczestnikowi drogą mailową po dokonaniu przez niego rezerwacji miejsca. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień zlecenia przelewu z konta Uczestnika. W przypadku gdy termin wpłaty wypada w dniu wolnym od pracy, za termin wpłaty uznaje się kolejny dzień roboczy.

Brak dokonania terminowej płatności przez Uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w rejsie, chyba, że Organizator uzna inaczej.

Ewentualne zwroty wpłat Uczestnika zostaną nadane przez Organizatora w tej samej walucie i wysokości, w jakiej zostały one zaksięgowane na koncie Organizatora (w przypadku zwrotu wymagającego dokonania przelewu typu SWIFT, Organizator dokona pomniejszenia zwrotu o koszty przelewu).

Każdorazowa zmiana (dokonywana po wpłaceniu przez Uczestnika pierwszej raty) jakiegokolwiek fragmentu umowy, w tym danych osobowych, będzie objęta dopłatą do ceny rejsu w wysokości 15 EUR (w przypadku objęcia niniejszą umową więcej niż jednego miejsca na jachcie – 15 EUR za każde miejsce objęte zmianą). Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty za zmianę nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania oraz nie później niż na dzień przed rozpoczęciem rejsu. W przypadku zmiany podnoszącej cenę rejsu lub usług dodatkowych (z wyłączeniem transportu), opłata za zmianę nie obowiązuje.

W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości pobieranych przez władze danego kraju opłat administracyjnych, Uczestnik zobowiązany jest do ich pokrycia w wysokości aktualnej na dzień ich pobrania przez właściwy urząd.

W przypadku posiłków spożywanych na życzenie załogi poza jachtem (zamiast kambuzowych),  każdy z Uczestników pokrywa ich koszt we własnym zakresie. Zgodnie z powszechnie przyjętą tradycją żeglarską, załoga solidarnie pokrywa wówczas koszt posiłku kapitana jachtu poza jachtem. Koszty związane ze wstępami do muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody itp. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Kaucja zwrotna (jeżeli była przewidziana) jest zwracana w całości w momencie powrotu jachtu (oraz jego wyposażenia) do portu wyokrętowania bez uszkodzeń. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, wysokość oraz termin zwrotu zależą od charakteru powstałych uszkodzeń, przewidywanych kosztów ich naprawy (lub zakupu elementów, które uległy uszkodzeniu) oraz terminu oszacowania powyższych kosztów przez czarterodawcę jachtu. Jeżeli na danym rejsie nie przewidziano kaucji zwrotnej, Uczestnik odpowiada za swoje celowe działanie lub „rażące niedbalstwo” do pełnej wysokości powstałych na jachcie strat z tego tytułu, nie odpowiada natomiast za szkody powstałe w inny sposób.

Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty należności w terminach podanych w opisie resju na stronie internetowej Organizatora.

Szczegóły organizacyjne

Uczestnik stanowi załogę jachtu żaglowego zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawa.

W stosunku do wszelkich spraw związanych z realizacją usługi przyjmuje się zasadę tolerancji i solidarności, tak po stronie Uczestnika jak i Organizatora. Ostateczne i wiążące decyzje podejmuje Kapitan jachtu.

Harmonogram prac związanych z realizacją rejsu ustala Kapitan. Przyjmuje się przy tym zasadę maksymalnego możliwego dostosowania przez Kapitana przebiegu rejsu do chęci, predyspozycji i propozycji załogi.

Ustala się następujący program zwiedzania: nie dotyczy (niniejsza umowa nie przewiduje zwiedzania w formie zorganizowanej pozostawiając Uczestnikowi swobodę w dysponowaniu jego czasem wolnym).

Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uprawianie żeglarstwa morskiego na jachtach żaglowych.

W przypadku braku posiadania przez Uczestnika umiejętności pływania, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Organizatora oraz Kapitana jachtu i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie przekazania tej informacji.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rejsie tylko pod opieką prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej, która na podstawie pisemnego oświadczenia (wydanego przez prawnego opiekuna) przejmuje na siebie podczas rejsu odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. W przypadku zapisania się na rejs osoby niepełnoletniej nie posiadającej w/w oświadczenia i opiekuna, jej udział w rejsie nie będzie możliwy (osobie takiej nie przysługuje wówczas zwrot wniesionych wpłat ani odszkodowanie).

Posiłki na jachcie wykonywane są samodzielnie przez Uczestników, z produktów zakupionych i dostarczonych przez Uczestników według zaleceń kapitana. Nad podziałem i organizacją prac związanych z przygotowywaniem posiłków czuwa Kapitan jachtu. Planowane są 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

W przypadku rejsów w Europie miejsca na jachcie zlokalizowane są w kabinach 2 osobowych oraz w mesie („salonie”). Podziału miejsc wśród Uczestników dokonuje Kapitan jachtu na podstawie wytycznych Organizatora uwzględniających rodzaj zakupionych kabin oraz m.in. kolejność zgłoszeń, skład osobowy załogi, itp. Kabiny i mesa mogą być koedukacyjne. Łazienki mogą znajdować się w kabinach lub posiadać wejście od strony korytarza. W przypadku kabin ze wspólną łazienką, korzystający z nich Uczestnicy zobowiązani są udostępnić dostęp do łazienki pozostałym osobom z jachtu.

W przypadku rejsów poza Europą, miejsca na jachcie zlokalizowane są w kabinach 2 osobowych oraz w małych forpikach dziobowych jednoosobowych lub dwuosobowych posiadających wejście przez luk w pokładzie. W przypadku niektórych rejsów mogą być wykorzystywane także miejsca w mesie (salonie). Podziału miejsc wśród Uczestników dokonuje Kapitan jachtu na podstawie wytycznych Organizatora uwzględniających rodzaj zakupionych kabin oraz m.in. kolejność zgłoszeń, skład osobowy załogi, itp. Kabiny i mesa mogą być koedukacyjne. Łazienki mogą znajdować się w kabinach lub posiadać wejście od strony korytarza w pływaku katamaranu. W przypadku kabin ze wspólną łazienką, korzystający z nich Uczestnicy zobowiązani są udostępnić jedną z szafek w kabinie osobom korzystającym z forpików dziobowych. Osoby te będą także korzystały z łazienki przypisanej do kabiny ze wspólna łazienką. Uczestnikowi przydzielona zostanie kabina ktorą wybrał zapisujac się na rejs (jeśli jest ona 2 osobowa, to wraz zosobą towarzyszącą zapisaną wraz z nim na rejs, lub w przypadku braku takiej osoby – z Kapitanem lub z innym Uczestnikiem).

W przypadku dokonania przez Uczestnika rezerwacji konkretnego typu kabiny i braku możliwości zapenienia go przez Organizatora w dniu zaokrętowania, Uczestnik otrzyma inne miejsce na jachcie oraz zwrot kwoty stanowiącej różnicę ceny miejsca zarezerwowanego i otrzymanego. Uczestnik akceptuje możliwość wystapienia w/w sytuacji.

Podczas rejsów w Europie planowane są postoje jachtu w marinach, przy kejach miejskich, na bojach i kotwicowiskach (także na noc). Ostateczna liczba postojów danego typu zależy od decyzji Kapitana uwzględniającej m.in. specyfikę rejsu, warunki atmosferyczne oraz chęci i sprawność załogi. Podczas rejsu może wystąpić żegluga nocą. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych jacht może w ogóle nie wyjść z portu, co nie może być podstawą do zwrotu wniesionych przez Uczestnika wpłat.

Podczas rejsów poza Europą planowane są postoje jachtu m.in. na bojach i kotwicowiskach (także na noc). Ostateczna liczba postojów danego typu zależy od decyzji kapitana uwzględniającej m.in. specyfikę rejsu, warunki atmosferyczne oraz chęci i sprawność załogi. Podczas rejsu może wystąpić żegluga nocą. W przypadku zaistnienia skrajnie niekorzystnych czynników organizacyjnych na które Organizator nie ma wpływu (np. zamknięcie danego portu/kotwicowiska, ograniczenie możliwości tankowania paliwa, itp.), planowana trasa rejsu może ulec zmianie. W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych jacht może w ogóle nie wyjść z portu/miejsca schronienia, co nie może być jednak podstawą do zwrotu wpłaconych przez Uczestnika środków lub jakiegokolwiek odszkodowania.

Podczas rejsów poza Europą, z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego na tych akwenach, w przypadku braku możliwości zapewnienia Uczestnikowi zaokrętowania w terminie podanym w pkt. 1.1 niniejszej umowy, Organizator zobowiązuje się do zaokrętowania Uczestnika na innym jachcie (zgodnym z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1) lub usunięcia awarii uniemożliwiającej zaokrętowanie, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Uczestnik akceptuje fakt, iż jakakolwiek rekompensata, zwrot kosztów lub odszkodowanie z tego tytułu nie będą możliwe.

Na jachcie przebywającym poza portem obowiązuje zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (a także spożywania alkoholu oraz powyższych substancji).

Uczestnikowi nie wolno naruszać przepisów prawa lokalnego oraz przepisów prawa kraju, którego banderę nosi jacht. W przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa poniesie on odpowiedzialność przed właściwymi władzami/organami/urzędami we własnym imieniu/zakresie i na własny koszt oraz dokona zwrotu na rzecz Organizatora wszelkich związanych z tym kosztów Organizatora, poniesionych przez Organizatora stratych i niewykorzystanych przez Organizatora zasobów.

Jeżeli Uczestnik zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych członków załogi jachtu lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtu (lub przebywających na nim osób), ponosi on skutki prawne swoich działań oraz ich skutków.

Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń Kapitana oraz czynnego udziału w żegludze (udział w wachtach nawigacyjnych, przygotowaniu posiłków, dbanie o czystość na jachcie, itd.). Wszelkie decyzje natury formalnej, organizacyjnej i dyscyplinarnej związane z realizacją rejsu podejmuje kapitan. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do poleceń Kapitana, Kapitan ma prawo wykreślić Uczestnika z listy załogi oraz usunąć Uczestnika z jachtu z zastosowaniem środków, które uzna za niezbędne. Wykreślenie Uczestnika z listy załogi jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas rekompensata (ani odszkodowanie) ze strony kapitana ani Organizatora (dotyczy to wszelkich roszczeń Uczestnika z jakiegokolwiek powodu, powstałego w związku z wykreśleniem Uczestnika z listy załogi lub usunięciem go z jachtu).

Załoga solidarnie odpowiada za uszkodzenia powstałe na jachcie oraz związane z nimi drobne straty finansowe. Górna granica odpowiedzialności Uczestnika jest jednak ograniczona do wysokości wniesionej przez niego kaucji zwrotnej. W przypadku powstania szkody z powodu ewidentnej winy konkretnego członka załogi (lub kilku osób), w zakresie nie związanym ze standardową obsługą jachtu, kapitan jachtu ma prawo obciążyć go (lub tą grupę) w pierwszej kolejności potrąceniem całości lub części jego (ich) kaucji zwrotnej, a dopiero pozostałą do zapłaty sumę (jeżeli koszt naprawy lub zakupu uszkodzonych elementów przewyższa wartość kaucji wniesionej przez tego załoganta/grupę) podzielić solidarnie i pobrać z kaucji zwrotnej pozostałych Uczestników (członków załogi) na poczet pokrycia kosztów usunięcia powstałych uszkodzeń. Uczestnik zwalnia kapitana jachtu oraz Organizatora z obowiązku gromadzenia materiału dowodowego w tej sprawie.

W przypadku celowego działania Uczestnika lub rażącego niedbalstwa (zdarzeń nie wyłączonych z odpowiedzialności ubezpieczyciela jachtu), Uczestnik ponosi on pełną odpowiedzialność materialną za swoje działanie.

Organizator zobowiązuje się zapewnić na czas rejsu skippera (Kapitana jachtu) posiadającego kwalifikacje odpowiednie do jego rodzaju. Za kwalifikacje takie, w odniesieniu do czasu od zaokrętowania do wyokrętowania uważa się uprawnienia lub certyfikaty żeglarskie, których posiadanie jest wymagane do pełnienia funkcji kapitana jachtu na podstawie przepisów kraju, którego banderę nosi jacht, a w przypadku braku wydania przez ten kraj szczegółowych przepisów – takie, które Armator jachtu uzna za właściwe.

Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, Uczestnik akceptuje fakt, iż w przypadku powstania podczas rejsu awarii jachtu lub jego wyposażenia, trasa rejsu oraz założenia dotyczące rejsu mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia jachtu w jak najlepszym stanie technicznym a w przypadku powstania ewentualnej awarii do jej usunięcia w najkrótszym możliwym czasie. Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, specyfikę akwenu oraz założenia dotyczące rejsu, nie zawsze będzie to jednak możliwe. Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, Uczestnik akceptuje fakt, iż ewentualne usterki nie mające większego wpływu na realizację zakładanej trasy rejsu (o ile według oceny Kapitan jachtu nie będą one wpływać na bezpieczeństwo żeglugi) mogą nie zostać zgłoszone przez Kapitana jachtu/Organizatora do naprawy przez serwis Armatora, jeżeli ich usunięcie wymagało by poświęcenia znacznej ilości czasu (lub zakładanej trasy) rejsu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany (oraz ich skutki) dotyczące programu i trasy rejsu, terminu oraz miejsca zaokrętowania i wyokrętowania, jeżeli zmiany te (lub niewykonanie/nienależyte wykonanie całości lub części usługi przez Organizatora) byłyby spowodowane działaniem „czynników nadzwyczajnych”, działaniami Uczestnika (a także zaniedbaniem przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy) lub innymi czynnikami na które Organizator nie ma wpływu.

Jako „czynniki nadzwyczajne” w treści niniejszej umowy rozumie się:

a) zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), zamknięcie granic lub ograniczenie przemieszcznia wojnę, w tym wojnę domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i terroru, zamachy stanu, epidemie (nie dotyczy kwarantanny chyba, że osobą nią objętą jest Kapitan jachtu, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której się (nie dotyczy sytuacji, które można ominąć wykorzystując inny środek transportu lub inną trasę transportu, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), itp.

b) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, powodzie, śnieżyce, zniszczenie przez piorun, itp.

c) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki, magazynu lub wszelkiego rodzaju instalacji

d) powstałą w trakcie rejsu awarię jachtu lub jego wyposażenia

e) strajk, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń

f) działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem

g) opóźnienia lub odwołania połączeń komunikacyjnych (lotniczych, autokarowych, itp.)

h) akty władzy o charakterze powszechnym

i) wypadek lub ciężka choroba (Uczestnika, kapitana jachtu, Organizatora, armatora jachtu, innych osób bezpośrednio związanych z realizacją rejsu) połączone z poważnym uszkodzeniem ciała (lub rozstrojem zdrowia), kalectwem lub śmiercią.

j) warunki mające wpływ na przebieg żeglugi (w szczególności siła i kierunek wiatru oraz kondycja i stan zdrowia załogi)

W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. i) powyżej, Organizator zobowiązuje się (w ramach aktualnie posiadanych możliwości) do dokonania wszelkich starań dla zapewnienia zastępstwa. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa Uczestnik będzie mógł wybrać dowolny inny termin rejsu Organizowany w przyszłości przez Organizatora.

Uczestnik dokonuje rezerwacji w trakcie trwania epidemii COVID-19 podejmując świadomie dodatkowe ryzyko z tym związne. W przypadku zamknięcia granicy kraju zamieszkania Uczestnika lub kraju, w którym zaplanowano rejs, Uczestnik będzie mógł wykorzystać wpłaty dokonane na rzecz Organizatora wymienione w pkt. 2.1 umowy na poczet płatności za dowolną inną usługę realizowaną przez Organizatora w dowolnej przyszłości (jeżeli będą dostepne miejsca). Jeżeli nowa usługa będzie objęta wyższą ceną niż wysokość dokonanych wpłat, konieczna będzie dopłata różnicy przez Uczestnika. W przypadku zaistnienia innych zdarzeń związanych z epidemią COVID-19 (lub jej kontynuacją/odmianą) uniemożliwiających Uczestnikowi udział w rejsie (w całości lub części) nie będzie on miał takiej możliwości. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części usługi przez Organizatora, z przyczyn związanych z epidemią COVID-19 (nie dotyczy zamknięcia granicy kraju, w którym zaplanowano rejs), zwrot śwodków wpłaconych przez Uczestnika nie będzie możliwy. W przypadku zamknięcia w/w granicy i braku możliwości realizacji usługi przez Organizatora, Uczestnik będzie mógł wykorzystać wpłaty dokonane na rzecz Organizatora wymienione w pkt. 2.1 umowy na poczet płatności za dowolną inną usługę realizowaną przez Organizatora w dowolnej przyszłości (jeżeli będą dostepne miejsca). Jeżeli nowa usługa będzie objęta wyższą ceną niż wysokość dokonanych wpłat, konieczna będzie dopłata różnicy przez Uczestnika. Jako zamknięcie granicy rozumie się brak możliwości przekroczenia przez Uczestnika granicy w kraju zamieszkania lub w kraju w którym odbywa się rejs (nie dotyczy sytuacji w której Uczestnik nie posiada odpowiedniego wyniku testu na COVID-19 wymaganego przy przekraczaniu granicy).

W przypadku dokonywania przez Uczestnika rezerwacji w trakcie trwania promocji „Bezpieczna Rezerwacja” a nastepnie wystapienia zdarzeń nią objętych, Uczestnik nie traci swojej wpłaty i może ją wykorzystać na poczet płatności za dowolny inny rejs w przyszłości. Jeżeli będzie on objęty wyższą ceną, konieczna będzie dopłata różnicy. Jako zamknięcie granicy rozumie się brak możliwości przekroczenia przez Uczestnika granicy w kraju zamieszkania lub w kraju w którym odbywa się rejs (nie dotyczy sytuacji w której Uczestnik nie posiada odpowiedniego wyniku testu na COVID-19 wymaganego przy przekraczaniu granicy). Jako wporwadzenie paszportów COVID-owych rozumie się regulacje uniemożliwające przekroczenie granicy przez Uczestnika w kraju zamieszkania lub w kraju w którym odbywa się rejs (nie dotyczy sytuacji w której Uczestnik może przekroczyć granicę pomimo braku paszportu COVID-owego dokonując testu na COVID-19 wymaganego przy przekraczaniu granicy). Jeżeli po wprowadzeniu paszportów COVID-owych, i braku takiego dokumentu po stronie Uczestnika, wykona on test na COVID i otrzyma wynik uniemożliwiający mu przekroczenie granicy bez paszportu COVID-owego, promocja Bezpieczna Rezerwacja nie obejmie tego przypadku, gdyż dotyczy ona sytuacji wprowadzenia paszportów COVID-owych i braku przewidzianej przez ustawodawcę możliwości wykonania testu, którego wynik negatywny umożliwy przekroczenie granicy bez tego paszportu.

W przypadku dokonania przez Uczestnika rezygnacji z udziału w rejsie nie później niż na 30 dni przed terminem zaokrętowania, jeżeli Uczestnik dokonywał rezerwacji miejsca w trakcie trwania promocji „Bezpieczna Rezerwacja”, rezygnacja Uczestnika nie będzie się wiązała z koniecznością potrącenia przez Organizatora opłaty za rezygnację. W tym przypadku Uczestnik nie otrzyma zwrotu swojej wpłaty ale będzie mógł ją wykorzystać na poczet płatności za dowolny inny rejs/kurs w przyszłości. Jeżeli będzie on objęty wyższą ceną, konieczna będzie dopłata różnicy.

Uczestnik dokonujący rezerwacji w trakcie trwania promocji „ Bezpieczna Rezerwacja” może w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji poinformować Organizatora drogą mailową o ewentualnej chęci wykupienia dodatkowej opcji „Safety Plus”. Konieczne jest dokonanie opłaty za ta opcję w ciągu kolejnych 24 godzin. W przypadku chęci skorzystania nastepnie przez Uczestnika z ochrony oferowanej przez  ta opcję, będzie on zobowiązany przedstawić Organizatorowi orginalny wydruk pozytywnego wyniku testu na COVID-19 (wykonany na nie więcej niż 96 godzin przed zaokrętowaniem) wraz z pieczęcia i podpisem osoby wykonującej badanie oraz wystawić Organizatorowi upoważnienie do wglądu w swoją dokumentację medyczną dostepną w placówce wykonującej test oraz w Sanepidzie celem dokonania weryfikacji autentycznosci dokumentu. Jeżeli w dokumentacji w Sanepidzie będzie widniał kolejny test wykonany w ciągu 14 dni przez Uczestnika i posiadający wynik negatywny, nie będzie on mógł skorzystać z ochrony w ramach opcji „Safety Plus”. W przypadku korzystania przez Uczestnika z ochrony w ramach opcji „Safety Plus” i wystąpienia objętych nia zdarzeń, Uczestnik nie traci swojej wpłaty i może ją wykorzystać na poczet płatności za dowolny inny rejs w przyszłości. Jeżeli będzie on objęty wyższą ceną, konieczna będzie dopłata różnicy.

Uczestnik akceptuje brak możliwości otrzymania przez niego zwrotu kosztów związanych z transportem (jeżeli był on wykupiony u Organizatora) do miejsca zaokrętowania oraz transportem z miejsca wyokrętowania, w przypadku zaistnienia zmian w terminie lub miejscu zaokrętowania/wyokrętowania, wynikających z działania „czynników nadzwyczajnych”, działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem a także zaniechania lub zaniedbania obowiązków przez Uczestnika.

Odpowiedzialność Organizatora za zawinione przez niego niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) usługi jest ograniczona do wysokości dwukrotności kosztów usługi wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora i wymienionych w pkt. 2.1. niniejszej umowy (lub do wysokości tych kosztów w przypadku braku mnimalnej liczby uczestników wymaganej do uruchomienia usługi). Uczestnik akceptuje fakt, iż zwrot jakichkolwiek innych kosztów (lub rekompensata/odszkodowanie) w jakiejkolwiek formie, z jakiegokolwiek powodu (powstałego w związku z niewykonaniem, odwołaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Organizatora) nie będzie możliwy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione bądź zniszczone przez Uczestnika w trakcie realizacji usługi.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych rejsów w przypadku zapisania się na niego niewystarczającej liczby uczestników. Minimalna liczba uczestników (w przypadku niektórych rejsów) to 7 osób (dotyczy jachtu Uczestnika a nie całej flotylli). W przypadku odwołania rejsu z powyższego powodu, Organizator poinformuje o tym Uczestnika nie później niż na 5 dni przed terminem zaokrętowania.

Organizator zastrzega, że rejsy 10-cio, 11-sto i 12-sto dniowe oraz niektóre terminy innych rejsów, odbędą się tylko w przypadku zebrania się miminalnej liczby uczestników (dotyczy wszystkich jachtów łącznie a nie tylko jachtu Uczestnika) z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty rozpoczęcia rejsu, innym dla każdego rejsu. Szczegółowych informacji na ten temat wraz z informacją o wymaganej dla tych rejsów minimalnej liczby uczestników na wszystkich jachtach łącznie, Uczestnik może otrzymać kontaktując się z Organizatorem pod adresem info@bluewaterclub.pl. Uczestnik powinien dokonać takiego kontaktu przed dokonaniem rezerwacji miejsc na rejsie.

Jeżeli w trakcie rejsu Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora (telefonicznie pod nr: +44 7392 220750).

Reklamacje należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia rejsu wysyłająć je w formie wiadomości e-mail pod adres: info@bluewaterclub.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. Reklamacje złożone w innej formie niż pisemna, bądź złożone po przekroczeniu terminu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia, nie będą rozpatrywane. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Uczestnik lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody, itp. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres Organizatora.

Wymagane dokumenty

Uczestnik zobowiązany jest posiadać ze sobą następujące dokumenty:

  1. paszport, z datą ważności zgodną z przespisami danego kraju (zaleca się aby termin ważności paszportu wygasał nie wcześniej niż 6 miesięcy po dacie planowanego powrotu do kraju).
  2. dowód osobisty (w przypadku nie posiadania paszportu, zalecenia dotyczące terminu ważności jak powyżej).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości realizacji usługi  powstałe w wyniku nie dopełnienia przez Uczestnika powyższych formalności.

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z usługi, środki wpłacone przez Uczestnika podlegają zwrotowi na następujących zasadach:

W PRZYPADKU REJSÓW W EUROPIE:

a) w przypadku rezygnacji nie później niż na 60 dni przed terminem zaokrętowania – zwracana jest suma wpłat wniesionych, pomniejszona o wysokość sumy pierwszej i drugiej raty (jeżeli wysokość sumy pierwszej i drugiej raty jest niższa niż 500 zł za każdą osobę objęta umową, wówczas zwrot pomniejszony zostanie o 500 zł za każdą z tych osób).

b) w przypadku rezygnacji na 59-30 dni przed terminem zaokrętowania, zwrotowi podlega 30% wpłat (minus suma pierwszej i drugiej raty).

c) w przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem zaokrętowania, zwrotowi podlega 1% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)

W PRZYPADKU REJSÓW POZA EUROPĄ:

a) w przypadku rezygnacji nie później niż na 90 dni (w przypadku rejsów po Polinezji 180 dni) przed terminem zaokrętowania – zwracana jest suma wpłat, pomniejszona o wysokość sumy pierwszej i drugiej raty (jeżeli wysokość sumy pierwszej i drugiej raty jest niższa niż 500 EUR za każdą osobę objęta umową, wówczas zwrot pomniejszony zostanie o 500 EUR za każdą z tych osób).

b) w przypadku rezygnacji na 89-60 dni (w przypadku rejsów po Polinezji 179-150 dni) przed terminem zaokrętowania, zwrotowi podlega 30% wpłat (minus suma pierwszej i drugiej raty).

c) w przypadku rezygnacji na mniej niż 60 dni (w przypadku rejsów po Polinezji 150 dni)  przed terminem zaokrętowania, zwrotowi podlega 1% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w całości bądź części rejsu, z przyczyn powstałych z winy Uczestnika, w szczególności z przyczyn związanych z jego stanem zdrowia, jak również z przyczyn spowodowanych zaniedbaniem obowiązków przez Uczestnika.

W przypadku przeniesienia przez Uczestnika na inną osobę (spełniającą warunki uczestnictwa w rejsie) przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy uprawnień i obowiązków, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora nie później niż na 14 dni przed terminem zaokrętowania. Koszty własne wymienione w pkt. 2.2. niniejszej umowy pokrywa w takim przypadku osoba przejmująca uprawnienia Uczestnika. Za nieuiszczoną część ceny rejsu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika rejsu, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie (dotyczy to w szczególności kosztów związanych ze zmianą lub ponownym zakupem biletu lotniczego jeżeli był on przewidziany treścią niniejszej umowy). W przypadku nie pokrycia któregokolwiek z wymienionych powyżej kosztów (w całości lub części) przez Uczestnika i/lub osobę przejmującą jego uprawnienia, udział w rejsie osoby przejmującej uprawnienia nie będzie możliwy (Uczestnikowi ani osobie przejmującej jego uprawnienia nie przysługuje wówczas zwrot kosztów ani odszkodowanie).

Rejs stanowi integralną całość, dlatego też Uczestnik nie może zrezygnować jedynie z części imprezy. Wcześniejsze zakończenie rejsu z woli Uczestnika, nie będzie skutkowało prawem do zwrotu jakiejkolwiek części opłaty za rejs lub opłat dodatkowych za niewykorzystaną część rejsu. Kaucja zwrotna zostanie wówczas zwrócona Uczestnikowi na konto bankowe po zakończeniu rejsu, jeżeli jacht wróci do portu bez uszkodzeń. W przypadku zwrotu kaucji na konto bankowe, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu a kwota kaucji zostanie wcześniej przewalutowana przez Organizatora na walutę PLN po kursie skupu waluty w banku Organizaotra obowiązującym na dzień zakończenia rejsu.

 Zalecenia

 Zaleca się zaopatrzenie się Uczestnika w następujące akcesoria:

– okulary przeciwsłoneczne

– strój kąpielowy i krem z filtrem UV, maskę do nurkowania, rurka, płetwy

– buty „kąpielowe” lub sandały

– obuwie sportowe

– sztormiak lub ubranie przeciwdeszczowe (kurtka, spodnie i buty). Osobom nie posiadającym tego typu odzieży Organizator poleca zaopatrzenie się w podstawowe spodnie przeciwdeszczowe i kalosze.

– ciepłe ubrania w tym czapka i rękawiczki (także w rejonie  Morza Śródziemnego)

Każdemu z Uczestników przysługuje na jachcie miejsce na jedną średniej wielkości miękką (bez sztywnych ścian i stelaża) torbę podróżną oraz jeden bagaż podręczny. Z uwagi na specyfikę schowków jachtowych oraz wygodę i komfort Uczestnika, zaleca się dodatkowo spakowanie rzeczy do worków lub reklamówek.

Postanowienia końcowe

Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą potwierdzenia przez Organizatora (po dokonaniu rezeracji przez Uczestnika) zapisania Uczestnika na szkolenie i wpłacenia przez Uczestnika na rzecz Organizatora I raty (lub wyższej kwoty).

W odniesieniu do połączeń komunikacyjnych, Organizator informuje Uczestnika, iż w przypadku żeglugi jachtem nie zabierającym pasażerów a jedynie członków załogi (a na takim zostanie zaokrętowany Uczestnik), połączenia komunikacyjne jachtu nie występują (jacht nie realizuje połączeń komunikacyjnych).

Organizator informuje Uczestnika, iż jego lokalnym przedstawicielem, do którego Uczestnik może się zwracać w przypadku trudności jest Kapitan jachtu.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Uczestnik oświadcza, iż wszystkie punkty umowy zostały z nim uzgodnione indywidualnie.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy sąd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Strony umowy dokonały wyboru prawa właściwego. Prawem tym jest prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy przez Organizatora oraz podmioty z nim powiązane. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

Uczestnik zobowiązuje się podpisać Umowę na każdej stronie w lewym dolnym rogu oraz odesłać jeden jej egzemplarz na adres: info@bluewaterclub.pl

Załącznik nr 1

Opis wyposażenia jachtu.

Rejs odbędzie się na jachcie podanym w opisie rejsu lub innym o porównywalnej lub lepszej wypadkowej parametrów (lub, w przypadku wyboru przez Uczestnika konkretnej, wyższej klasy jachtu, na jachcie tej klasy), posiadającym 2 żagle, elektroniczne instrumenty nawigacyjne, mapy i locję, ponton, minimum 4 kabiny 2 osobowe oraz 1-2 osobową mesę, minimum 2 łazienki (z toaletą, umywalką i prysznicem jachtowym) oraz kambuz z lodówką. W skład wyposażenia kabin wchodzą koje (pojedyncze lub podwójne) oraz szafki i/lub jaskółki/bakisty.

Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia ze względów organizacyjnych Uczestnika na jacht wyższej klasy (droższy wg cennika Organizatora) bez konsultacji takiej zmiany z Uczestnikiem i bez ponoszenia za to wówczas przez Uczestnika dodatkowych kosztów. Organizator zastrzega przy tym, że w przypadku gdy na jacht, na którym Uczestnik zarezerwował miejsce, zostanie na tej samej zasadzie przeniesiona jakaś osoba, która dokonała rezerwacji jachtu niższej klasy (tańszego wg cennika Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu zmiana ceny rejsu.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej i braku możliwości realizacji rejsu na typie jachtu na którym Uczestnik dokonał rezerwacji miejsca, Organizator zobowiązuje się zapewnić jacht zastępczy o długości od 40-stu do 50-ciu stóp i o porównywalnej lub lepszej wypadkowej parametrów. W przypadku awaryjnej zmiany jachtu, Uczestnicy, którzy dokonali rezerwacji miejsca na katamaranie w kabinie bez łazienki, mogą (w przypadku braku takich kabin na jachcie zastępczym) zostać przeniesieni do mesy (lub kabiny z Kapitanem lub innym uczestnikiem). Kabiny i mesa mogą być koedukacyjne. W przypadku awaryjnej zmiany katamaranu lub jachtu, może wystąpić konieczność współdzielenia łazienki przez Uczestnika (który rezerwowoał miejsce w kabinie z własną łazienką) z pozostałymi członkami załogi (łazienki na katamaranie zastępczym mogą występować w mniejszej liczbie i/lub nie być połączone z kabinami – posiadać wejście od strony „korytarza” w pływaku katamaranu). Uczestnik akceptuje możliwość dokonania takiej zmiany (w sytuacji awaryjnej) bez jej wpływu na obniżenie lub podwyższenie ceny rejsu.

KURSY ŻEGLARSKIE:

Uczestnikiem szkolenia jest osoba, podająca swoje dane osobowe w momencie dokonywania rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Organizatora, datą zawarcia umowy jest data dokonania przez Uczestnika rezerwacji miejsca poprzez dokonanie wpłaty pierwszej raty (pierwszego zadatku).

Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika (wraz ze wskazanymi w zgłoszeniu, ewentualnymi osobami towarzyszącymi objętymi tym samym numerem zgłoszenia co Uczestnik) w szkoleniu żeglarskim (usłudze szkoleniowej) w zakresie manewrowania jachtem żaglowym (na silniku) i/lub pełnienia roli Kapitana. Wskazane powyżej szkolenie, w dalszej części zwane będzie zamiennie jako „kurs”, „usługa” lub „szkolenie” (wraz z odmianami tych słów).

Szkolenie odbędzie się w terminie podanym na stronie internetowej Organizatora. Szkolenie rozpocznie się około godziny 17:00 pierwszego dnia a zakończy o godzinie 8:00 ostatniego dnia (w przypadku szkoleń weekendowych kurs odbędzie się natomiast w godzinach 09:00-18:00 w sobotę i niedzielę). Ewentualne późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie szkolenia przez Uczestnika wymaga otrzymania pisemnej zgody Organizatora. Podane na stronie internetowej daty szkolenia nie obejmują czasu transportu do portu, który Uczestnik organizuje we własnym zakresie.

Podczas szkolenia realizowany będzie program przewidziany dla wybranego przez Uczestnika terminu i rodzaju szkolenia i wskazany na stronie internetowej Organizator w opsie danego kursu.

Dotyczy tylko szkoleń innych niż weekendowe: Ostateczny program szkolenia zależy od warunków atmosferycznych oraz sprawności Uczestników. Organizator zastrzega, że w przypadku działania „czynników nadzwyczajnych”,  port rozpoczęcia i port zakończenia szkolenia oraz termin rozpoczęcia i termin zakończenia mogą ulec zmianie. Organizator zastrzega także, że w przypadku braku miejsca postojowego (z uwagi na duży ruch żeglarski lub inne zdarzenia) trening manewrowy w niektórych miejscach może okazać się utrudniony lub niemożliwy. W przypadku zaistnienia skrajnie niekorzystnych czynników organizacyjnych, na które Organizator nie ma wpływu (np. zamknięcie danego portu, ograniczenie obsługi przyłączy wody pitnej lub ich likwidacja, itp.), planowany program i miejsce szkolenia może ulec zmianie. Wybór miejsca i formy spędzenia przez Uczestnika czasu od przyjazdu do portu do momentu rozpoczęcia szkolenia oraz od godziny 8:00 rano ostatniego dnia szkolenia, pozostaje w wyłącznej gestii Uczestnika. Zaleca się przy tym spędzenie tego czasu na plaży lub w restauracjach/kawiarniach.

Warunki płatności

Nr konta do wpłaty (lub kolejnej wpłaty) zostanie przesłany Uczestnikowi drogą mailową po dokonaniu przez niego rezerwacji miejsca. Za termin dokonania wpłaty uważa się dzień zlecenia przelewu z konta Uczestnika (lub dokonania płatności w innej formie). W przypadku gdy termin wpłaty wypada w dniu wolnym od pracy, za termin wpłaty uznaje się kolejny dzień roboczy.

Brak dokonania terminowej płatności przez Uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu, chyba, że Organizator uzna inaczej.

Każdorazowa zmiana (dokonywana po wpłaceniu przez Uczestnika pierwszej raty) jakiegokolwiek fragmentu umowy, w tym danych osobowych, itp., będzie objęta opłatą w wysokości 25 EUR/os. Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty za zmianę nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania ale nie później niż na dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zmiany podnoszącej cenę usługi, opłata za zmianę nie obowiązuje (nie dotyczy kursów weekendowych).

Dotyczy tylko kursów innych niż weekendowe: Ewentualne zwroty wpłat Uczestnika zostaną nadane przez Organizatora w tej samej walucie i wysokości, w jakiej zostały one zaksięgowane na koncie Organizatora (w przypadku zwrotu wymagającego dokonania przelewu typu SWIFT, Organizator dokona pomniejszenia zwrotu o koszty przelewu).

Dotyczy tylko kursów innych niż weekendowe: Wyżywienie Uczesnika nie jest przedmiotem umowy (Uczestnicy organizują je we własnym zakresie). Zgodnie z powszechnie przyjętą tradycją żeglarską, Uczestnicy solidarnie pokrywa koszt wyżywienia Instruktora.

Dotyczy tylko kursów innych niż weekendowe:  Kaucja zwrotna (jeżeli była przewidziana) jest zwracana w całości w momencie powrotu jachtu (oraz jego wyposażenia) do ostatniego portu bez uszkodzeń. W przypadku wystąpienia uszkodzeń, wysokość oraz termin zwrotu zależą od charakteru powstałych uszkodzeń, przewidywanych kosztów ich naprawy (lub zakupu elementów, które uległy uszkodzeniu) oraz terminu oszacowania powyższych kosztów przez czarterodawcę jachtu.

Dotyczy tylko kursów innych niż weekendowe:  Jeżeli na danym szkoleniu nie przewidziano kaucji zwrotnej, Uczestnik odpowiada indywidualnie za swoje celowe działanie lub „rażące niedbalstwo” (a także solidarnie wraz z innymi Uczestnikami za uszkodzenie pontonu jachtowego lub jego silnika oraz za zapchanie toalety) do pełnej wysokości powstałych na jachcie strat z tego tytułu. W przypadku powstania takiego zdarzenia, Uczestnik jest zobowiązany do dokonania zapłaty w dniu otrzymania wyceny strat.

Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty należności w terminach podanych na stronie internetowej Organizatora.

Szczegóły organizacyjne (dotyczy tylko kursów innych niż weekendowe): 

Uczestnik stanowi załogę jachtu żaglowego.

W stosunku do wszelkich spraw związanych z realizacją szkolenia przyjmuje się zasadę tolerancji i solidarności, tak po stronie Uczestnika jak i Organizatora. Ostateczne i wiążące decyzje podejmuje Instruktor.

Harmonogram działań związanych z realizacją szkolenia ustala Instruktor. Przyjmuje się przy tym zasadę maksymalnego możliwego dostosowania przez Instruktora przebiegu szkolenia do chęci, predyspozycji i propozycji Uczestników.

Uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uprawianie żeglarstwa morskiego na jachtach żaglowych.

W przypadku braku posiadania przez Uczestnika umiejętności pływania, zobowiązany jest on poinformować o tym fakcie Organizatora oraz Instruktora i uzyskać od nich pisemne potwierdzenie przekazania tej informacji.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w szkoleniu tylko pod opieką prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej, która na podstawie pisemnego oświadczenia (wydanego przez prawnego opiekuna) przejmuje na siebie podczas szkolenia odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. W przypadku zapisania się na szkolenie osoby niepełnoletniej nie posiadającej w/w oświadczenia i opiekuna, jej udział w szkoleniu nie będzie możliwy (osobie takiej nie przysługuje wówczas zwrot wniesionych wpłat ani odszkodowanie/zadość uczynienie).

Nad podziałem i organizacją czynności związanych z przebywaniem na jachcie czuwa Instruktor.

Uczestnik ma prawo dostępu do jachtu, jego pomieszczeń oraz wyposażenia przez 24 godziny na dobę. Zorganizowana forma zakwaterowania i noclegu Uczestnika podczas szkolenia nie jest jednak przedmiotem umowy i nie została zawarta w jego cenie.

Podczas szkolenia może wystąpić żegluga nocą.

W przypadku skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, ze względów bezpieczeństwa, jacht może w ogóle nie rozpocząć manewrów, co nie może być podstawą do zwrotu wpłaconych przez Uczestnika środków lub jakiegokolwiek odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, w przypadku braku możliwości zapewnienia przez Organizatora jachtu zgodnego z opisem szkolenia, Organizator zobowiązuje się do zapewnienia innego jachtu (zgodnego z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1) lub usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. Uczestnik akceptuje fakt, iż zwrot kosztów lub odszkodowanie/zadośćuczynienie z tego tytułu nie będą możliwe.

Na jachcie przebywającym poza portem oraz podczas manewrów portowych obowiązuje zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych (a także spożywania alkoholu oraz powyższych substancji).

Uczestnikowi nie wolno naruszać przepisów prawa lokalnego oraz przepisów prawa kraju, którego banderę nosi jacht. W przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa poniesie on odpowiedzialność przed właściwymi władzami/organami/urzędami we własnym imieniu/zakresie i na własny koszt oraz dokona zwrotu na rzecz Organizatora wszelkich związanych z tym kosztów Organizatora, poniesionych przez Organizatora stratych i niewykorzystanych przez Organizatora zasobów.

Jeżeli Uczestnik zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych osób przebywających na jachcie lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtu (lub przebywających na nim osób), ponosi on skutki prawne swoich działań oraz ich skutków oraz zostanie usunięty ze szkolenia.

Uczestnik zobowiązuje się do wykonywania wszelkich poleceń kapitana oraz czynnego udziału w pracach na jachcie. Wszelkie decyzje natury formalnej, organizacyjnej i dyscyplinarnej związane z realizacją szkolenia podejmuje Instruktor. W przypadku nie stosowania się Uczestnika do poleceń Instruktora, Instruktor ma prawo wykreślić Uczestnika z listy załogi oraz usunąć Uczestnika z jachtu z zastosowaniem środków, które uzna za niezbędne. Wykreślenie Uczestnika z listy załogi jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas rekompensata (ani odszkodowanie lub zadośćuczynienie) ze strony Instruktora ani Organizatora (dotyczy to wszelkich roszczeń Uczestnika z jakiegokolwiek powodu, powstałego w związku z wykreśleniem Uczestnika z listy załogi lub usunięciem go z jachtu).

Załoga solidarnie odpowiada za uszkodzenia powstałe na jachcie oraz związane z nimi drobne straty finansowe. Górna granica odpowiedzialności Uczestnika jest jednak ograniczona do wysokości wniesionej przez niego kaucji zwrotnej. W przypadku powstania szkody z powodu ewidentnej winy konkretnego członka załogi (lub kilku osób), w zakresie nie związanym ze standardową obsługą jachtu, Instruktor ma prawo obciążyć go (lub tą grupę) w pierwszej kolejności potrąceniem całości lub części jego (ich) kaucji zwrotnej, a dopiero pozostałą do zapłaty sumę (jeżeli koszt naprawy lub zakupu uszkodzonych elementów przewyższa wartość kaucji wniesionej przez tego załoganta/grupę) podzielić solidarnie i pobrać z kaucji zwrotnej pozostałych Uczestników (członków załogi) na poczet pokrycia kosztów usunięcia powstałych uszkodzeń. Uczestnik zwalnia kapitana jachtu oraz Organizatora z obowiązku gromadzenia materiału dowodowego w tej sprawie.

Organizator zobowiązuje się zapewnić na czas szkolenia Instruktora (Kapitana jachtu) posiadającej kwalifikacje odpowiednie do jego rodzaju. Za kwalifikacje takie, uważa się uprawnienia lub certyfikaty żeglarskie, których posiadanie jest wymagane do pełnienia funkcji kapitana jachtu na podstawie przepisów kraju, którego banderę nosi jacht, a w przypadku braku wydania przez ten kraj szczegółowych przepisów – takie, które Armator jachtu uzna za właściwe.

Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, Uczestnik akceptuje fakt, iż w przypadku powstania podczas szkolenia awarii jachtu lub jego wyposażenia, program szkolenia oraz założenia dotyczące szkolenia mogą ulec zmianie. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań dla zapewnienia jachtu w jak najlepszym stanie technicznym a w przypadku powstania ewentualnej awarii do jej usunięcia w najkrótszym możliwym czasie. Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, specyfikę akwenu oraz założenia dotyczące szkolenia, nie zawsze będzie to jednak możliwe. Z uwagi na specyfikę żeglarstwa morskiego, Uczestnik akceptuje fakt, iż ewentualne usterki nie mające większego wpływu na realizację szkolenia (o ile według oceny Instruktora nie będą one wpływać na bezpieczeństwo żeglugi) mogą nie zostać zgłoszone przez do naprawy przez serwis, jeżeli ich usunięcie wymagało by poświęcenia znacznej ilości czasu (lub programu) szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany (oraz ich skutki) dotyczące programu szkolenia, terminu oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, jeżeli zmiany te (lub niewykonanie/nienależyte wykonanie całości lub części usługi przez Organizatora) byłyby spowodowane działaniem „czynników nadzwyczajnych”, działaniami Uczestnika (a także zaniedbaniem przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy) lub innymi czynnikami na które Organizator nie ma wpływu.

W przypadku zaistnienia czynników nadzwyczajnych uniemożliwiających Uczestnikowi udział w szkoleniu, lub Organizatorowi realizację szkolenia, zwrot środków wpłaconych przez Uczestnika nie będzie możliwy. W takim wypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmiany terminu szkolenia ani otrzymania vouchera.

Jako „czynniki nadzwyczajne” w treści niniejszej umowy rozumie się:

a) wojnę, w tym wojnę domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i terroru, zamachy stanu, epidemie (nie dotyczy kwarantanny po powrocie, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), zamknięcie granic lub ograniczenie przemieszcznia się (nie dotyczy sytuacji, które można ominąć wykorzystując inny środek transportu lub inną trasę transportu, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), itp.

b) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, powodzie, śnieżyce, zniszczenie przez piorun, sztormy, itp.

c) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki, magazynu lub wszelkiego rodzaju instalacji

d) powstałą w trakcie szkolenia awarię jachtu lub jego wyposażenia

e) strajk, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń

f) działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem

g) opóźnienia lub odwołania połączeń komunikacyjnych (lotniczych, autokarowych, itp.)

h) akty władzy o charakterze powszechnym

i) wypadek lub ciężka choroba (Uczestnika, Instruktora, Organizatora, armatora jachtu, innych osób bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia) połączone z poważnym uszkodzeniem ciała (lub rozstrojem zdrowia), kalectwem lub śmiercią.

j) warunki mające wpływ na przebieg żeglugi (w szczególności siła i kierunek wiatru oraz kondycja i stan zdrowia załogi)

W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. i) powyżej, Organizator zobowiązuje się (w ramach aktualnie posiadanych możliwości) do dokonania wszelkich starań dla zapewnienia zastępstwa. Nie zawsze będzie to jednak możliwe.

Odpowiedzialność Organizatora za zawinione przez niego niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) usługi jest ograniczona do wysokości dwukrotności kosztów usługi wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora i wymienionych w pkt. 2.1. niniejszej umowy. Uczestnik akceptuje fakt, iż zwrot jakichkolwiek innych kosztów (lub rekompensata/odszkodowanie/zadośćuczynienie itp.) w jakiejkolwiek formie, z jakiegokolwiek powodu (powstałego w związku z niewykonaniem, odwołaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Organizatora) nie będzie możliwy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione bądź zniszczone przez Uczestnika w trakcie realizacji usługi.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych szkoleń w przypadku zapisania się na niego niewystarczającej liczby Uczestników. Minimalna liczba uczestników (w przypadku niektórych szkoleń) to 5 osób (dotyczy jachtu Uczestnika a nie całego szkolenia). W przypadku odwołania szkolenia z powyższego powodu, Organizator poinformuje o tym Uczestnika nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Warunki techniczne i szczegóły organizacyjne szkoleń weekendowych

Szkolenie realizowane będzie w formule warsztatowo-wykładowej zgodnie z informacjami zawartymi w jego opisie na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zobowiązuje się zapewnić na czas szkolenia Instruktora posiadającej kwalifikacje odpowiednie do jego rodzaju. Za kwalifikacje takie, uważa się uprawnienia lub certyfikaty żeglarskie, których posiadanie jest wymagane do pełnienia funkcji kapitana jachtu na danym typie jednostek.

W przypadku szkoleń stacjonarnych odbywających się na sali wykładowej, Organizator zobowiązuje się zapewnić Uczestnikowi miejsce siedzące oraz biurko (może być współdzielone z innymi Uczestnikami) lub podkładkę pod notatnik zintegrowaną z miejscem do siedzenia.

Podczas szkoleń odbywających się w weekendy przewidziane są przerwy w zajęciach (około 10 minut co cokoło 1,5 godziny szkolenia oraz około 50-cio minutowa przerwa obiadowa).

W przypadku kursów obywających się przez intrenet (online), Uczestnik zobowiązany jest posiadać komputer lub telefon z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do imternetu, spełniające wymagania techniczne dla połączeń video typu „Zoom Meeting” wskazane na stronie https://www.zoom.us. Dane do logowania na szkolenie Uczestnik otrzyma od Organizaotra drogą mailową (lub zostaną one opublikowane na grupie facebookowej danego kursu) najpóźniej w dniu szkolenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych szkoleń w przypadku zapisania się na niego niewystarczającej liczby Uczestników. Minimalna liczba uczestników (w przypadku niektórych szkoleń) to 5 osób. W przypadku odwołania szkolenia z powyższego powodu, Organizator poinformuje o tym Uczestnika nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany (oraz ich skutki) dotyczące programu szkolenia, terminu oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, jeżeli zmiany te (lub niewykonanie/nienależyte wykonanie całości lub części usługi przez Organizatora) byłyby spowodowane działaniem „czynników nadzwyczajnych”, działaniami Uczestnika (a także zaniedbaniem przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy) lub innymi czynnikami na które Organizator nie ma wpływu.

Jako „czynniki nadzwyczajne” w treści niniejszej umowy rozumie się:

a) zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), zamknięcie granic lub ograniczenie przemieszcznia wojnę, w tym wojnę domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i terroru, zamachy stanu, epidemie (nie dotyczy kwarantanny chyba, że osobą nią objętą jest Kapitan jachtu, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której się (nie dotyczy sytuacji, które można ominąć wykorzystując inny środek transportu lub inną trasę transportu, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), itp.

b) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, powodzie, śnieżyce, zniszczenie przez piorun, itp.

c) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki, magazynu lub wszelkiego rodzaju instalacji

d) powstałą w trakcie rejsu awarię jachtu lub jego wyposażenia

e) strajk, okupowanie fabryki oraz pomieszczeń

f) działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem

g) opóźnienia lub odwołania połączeń komunikacyjnych (lotniczych, autokarowych, itp.)

h) akty władzy o charakterze powszechnym

i) wypadek lub ciężka choroba (Uczestnika, kapitana jachtu, Organizatora, armatora jachtu, innych osób bezpośrednio związanych z realizacją rejsu) połączone z poważnym uszkodzeniem ciała (lub rozstrojem zdrowia), kalectwem lub śmiercią.

j) warunki mające wpływ na przebieg żeglugi (w szczególności siła i kierunek wiatru oraz kondycja i stan zdrowia załogi)

W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. i) powyżej, Organizator zobowiązuje się (w ramach aktualnie posiadanych możliwości) do dokonania wszelkich starań dla zapewnienia zastępstwa. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. W przypadku braku możliwości zapewnienia zastępstwa Uczestnik będzie mógł wybrać dowolny inny termin kursu Organizowany w przyszłości przez Organizatora.

Uczestnik dokonuje rezerwacji w trakcie trwania epidemii COVID-19 podejmując świadomie dodatkowe ryzyko z tym związne. W przypadku zamknięcia granicy kraju zamieszkania Uczestnika lub kraju, w którym zaplanowano rejs, Uczestnik będzie mógł wykorzystać wpłaty dokonane na rzecz Organizatora wymienione w pkt. 2.1 umowy na poczet płatności za dowolną inną usługę realizowaną przez Organizatora w dowolnej przyszłości (jeżeli będą dostepne miejsca). Jeżeli nowa usługa będzie objęta wyższą ceną niż wysokość dokonanych wpłat, konieczna będzie dopłata różnicy przez Uczestnika. W przypadku zaistnienia innych zdarzeń związanych z epidemią COVID-19 (lub jej kontynuacją/odmianą) uniemożliwiających Uczestnikowi udział w rejsie (w całości lub części) nie będzie on miał takiej możliwości. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części usługi przez Organizatora, z przyczyn związanych z epidemią COVID-19 (nie dotyczy zamknięcia granicy kraju, w którym zaplanowano rejs), zwrot śwodków wpłaconych przez Uczestnika nie będzie możliwy. W przypadku zamknięcia w/w granicy i braku możliwości realizacji usługi przez Organizatora, Uczestnik będzie mógł wykorzystać wpłaty dokonane na rzecz Organizatora wymienione w pkt. 2.1 umowy na poczet płatności za dowolną inną usługę realizowaną przez Organizatora w dowolnej przyszłości (jeżeli będą dostepne miejsca). Jeżeli nowa usługa będzie objęta wyższą ceną niż wysokość dokonanych wpłat, konieczna będzie dopłata różnicy przez Uczestnika. Jako zamknięcie granicy rozumie się brak możliwości przekroczenia przez Uczestnika granicy w kraju zamieszkania lub w kraju w którym odbywa się rejs (nie dotyczy sytuacji w której Uczestnik nie posiada odpowiedniego wyniku testu na COVID-19 wymaganego przy przekraczaniu granicy).

W przypadku dokonywania przez Uczestnika rezerwacji w trakcie trwania promocji „Bezpieczna Rezerwacja” a nastepnie wystapienia zdarzeń nią objętych, Uczestnik nie traci swojej wpłaty i może ją wykorzystać na poczet płatności za dowolny inny rejs w przyszłości. Jeżeli będzie on objęty wyższą ceną, konieczna będzie dopłata różnicy. Jako zamknięcie granicy rozumie się brak możliwości przekroczenia przez Uczestnika granicy w kraju zamieszkania lub w kraju w którym odbywa się rejs (nie dotyczy sytuacji w której Uczestnik nie posiada odpowiedniego wyniku testu na COVID-19 wymaganego przy przekraczaniu granicy). Jako wporwadzenie paszportów COVID-owych rozumie się regulacje uniemożliwające przekroczenie granicy przez Uczestnika w kraju zamieszkania lub w kraju w którym odbywa się rejs (nie dotyczy sytuacji w której Uczestnik może przekroczyć granicę pomimo braku paszportu COVID-owego dokonując testu na COVID-19 wymaganego przy przekraczaniu granicy). Jeżeli po wprowadzeniu paszportów COVID-owych, i braku takiego dokumentu po stronie Uczestnika, wykona on test na COVID i otrzyma wynik uniemożliwiający mu przekroczenie granicy bez paszportu COVID-owego, promocja Bezpieczna Rezerwacja nie obejmie tego przypadku, gdyż dotyczy ona sytuacji wprowadzenia paszportów COVID-owych i braku przewidzianej przez ustawodawcę możliwości wykonania testu, którego wynik negatywny umożliwy przekroczenie granicy bez tego paszportu.

W przypadku dokonania przez Uczestnika rezygnacji z udziału w rejsie nie później niż na 30 dni przed terminem zaokrętowania, jeżeli Uczestnik dokonywał rezerwacji miejsca w trakcie trwania promocji „Bezpieczna Rezerwacja”, rezygnacja Uczestnika nie będzie się wiązała z koniecznością potrącenia przez Organizatora opłaty za rezygnację. W tym przypadku Uczestnik nie otrzyma zwrotu swojej wpłaty ale będzie mógł ją wykorzystać na poczet płatności za dowolny inny rejs/kurs w przyszłości. Jeżeli będzie on objęty wyższą ceną, konieczna będzie dopłata różnicy.

Uczestnik dokonujący rezerwacji w trakcie trwania promocji „ Bezpieczna Rezerwacja” może w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji poinformować Organizatora drogą mailową o ewentualnej chęci wykupienia dodatkowej opcji „Safety Plus”. Konieczne jest dokonanie opłaty za ta opcję w ciągu kolejnych 24 godzin. W przypadku chęci skorzystania nastepnie przez Uczestnika z ochrony oferowanej przez  ta opcję, będzie on zobowiązany przedstawić Organizatorowi orginalny wydruk pozytywnego wyniku testu na COVID-19 (wykonany na nie więcej niż 96 godzin przed zaokrętowaniem) wraz z pieczęcia i podpisem osoby wykonującej badanie oraz wystawić Organizatorowi upoważnienie do wglądu w swoją dokumentację medyczną dostepną w placówce wykonującej test oraz w Sanepidzie celem dokonania weryfikacji autentycznosci dokumentu. Jeżeli w dokumentacji w Sanepidzie będzie widniał kolejny test wykonany w ciągu 14 dni przez Uczestnika i posiadający wynik negatywny, nie będzie on mógł skorzystać z ochrony w ramach opcji „Safety Plus”. W przypadku korzystania przez Uczestnika z ochrony w ramach opcji „Safety Plus” i wystąpienia objętych nia zdarzeń, Uczestnik nie traci swojej wpłaty i może ją wykorzystać na poczet płatności za dowolny inny rejs w przyszłości. Jeżeli będzie on objęty wyższą ceną, konieczna będzie dopłata różnicy.

Uczestnik akceptuje brak możliwości otrzymania przez niego zwrotu kosztów związanych z transportem (jeżeli był on wykupiony u Organizatora) do miejsca zaokrętowania oraz transportem z miejsca wyokrętowania, w przypadku zaistnienia zmian w terminie lub miejscu zaokrętowania/wyokrętowania, wynikających z działania „czynników nadzwyczajnych”, działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem a także zaniechania lub zaniedbania obowiązków przez Uczestnika.

Odpowiedzialność Organizatora za zawinione przez niego niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) usługi jest ograniczona do wysokości dwukrotności kosztów usługi wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora i wymienionych w pkt. 2.1. niniejszej umowy (lub do wysokości tych kosztów w przypadku braku mnimalnej liczby uczestników wymaganej do uruchomienia usługi). Uczestnik akceptuje fakt, iż zwrot jakichkolwiek innych kosztów (lub rekompensata/odszkodowanie) w jakiejkolwiek formie, z jakiegokolwiek powodu (powstałego w związku z niewykonaniem, odwołaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Organizatora) nie będzie możliwy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione bądź zniszczone przez Uczestnika w trakcie realizacji usługi.

Reklamacje

Jeżeli w trakcie szkolenia Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora (telefonicznie pod nr: +44 7392 220750).

Reklamacje należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia wysyłająć je w formie wiadomości e-mail pod adres: info@bluewaterclub.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. Reklamacje złożone w innej formie niż pisemna, bądź złożone po przekroczeniu terminu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia, nie będą rozpatrywane. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Uczestnik lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody, itp. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres Organizatora.

Wymagane dokumenty (nie dotyczy szkoleń weekendowych)

Uczestnik zobowiązany jest posiadać ze sobą następujące dokumenty:

  1. paszport, z datą ważności zgodną z przespisami danego kraju (zaleca się aby termin ważności paszportu wygasał nie wcześniej niż 6 miesięcy po dacie planowanego powrotu do kraju).
  2. dowód osobisty (w przypadku nie posiadania paszportu, zalecenia dotyczące terminu ważności jak powyżej).

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, bądź brak możliwości realizacji usługi  powstałe w wyniku nie dopełnienia przez Uczestnika powyższych formalności.

Odstąpienie od umowy

Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty dokonania rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z usługi, środki wpłacone przez Uczestnika podlegają zwrotowi na następujących zasadach (w przypadku ewentualnej zmiany terminu szkolenia, na potrzeby ustalenia kosztów rezygnacji jako datę rozpoczęcia szkolenia przyjmuje się pierwotnie zaplanowaną datę rozpoczęcia szkolenia (przed jej zmianą ewenualnym aneksem, itp.)):
– w przypadku rezygnacji nie później niż na 60 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, zwrotowi podlega 30% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)
– w przypadku rezygnacji na 59-45 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, zwrotowi podlega 15% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)
– w przypadku rezygnacji na mniej niż 45 dni przed terminem zrozpoczęcia szkolenia, zwrotowi podlega 1% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w całości bądź części szkolenia, z przyczyn powstałych z winy Uczestnika, w szczególności z przyczyn związanych z jego stanem zdrowia, jak również z przyczyn spowodowanych zaniedbaniem obowiązków przez Uczestnika.

W przypadku przeniesienia przez Uczestnika na inną osobę (spełniającą warunki uczestnictwa w szkoleniu) przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy uprawnień i obowiązków, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora nie później niż na 14 dni przed terminem zaokrętowania. Koszty własne wymienione w pkt. 2.2. niniejszej umowy pokrywa w takim przypadku osoba przejmująca uprawnienia Uczestnika. Za nieuiszczoną część ceny szkolenia oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W przypadku nie pokrycia któregokolwiek z wymienionych powyżej kosztów (w całości lub części) przez Uczestnika i/lub osobę przejmującą jego uprawnienia, udział w szkoleniu osoby przejmującej uprawnienia nie będzie możliwy (Uczestnikowi ani osobie przejmującej jego uprawnienia nie przysługuje wówczas zwrot kosztów ani odszkodowanie lub zadośćuczynienie).

Szkolenie stanowi integralną całość, dlatego też Uczestnik nie może zrezygnować jedynie z części szkolenia. Wcześniejsze zakończenie szkolenia z woli Uczestnika, nie będzie skutkowało prawem do zwrotu jakiejkolwiek części opłat. Kaucja zwrotna (dotyczy tylko szkoleń innych niż weekendowy) zostanie wówczas zwrócona Uczestnikowi na konto bankowe po zakończeniu szkolenia, jeżeli jacht wróci do ostatniego portu bez uszkodzeń. W przypadku zwrotu kaucji na konto bankowe, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu a kwota kaucji zostanie wcześniej przewalutowana przez Organizatora na walutę PLN po kursie skupu waluty w banku Organizaotra obowiązującym na dzień zakończenia szkolenia, chyba że Uczestnik dostarczy Organizatorowi swój nr rachunku walutowego obsługiwany w systemie SEPA.

 Zalecenia (dotyczy tylko szkoleń innych niż weekendowe):

 Zaleca się zaopatrzenie się Uczestnika w następujące akcesoria:

– okulary przeciwsłoneczne

– strój kąpielowy i krem z filtrem UV (warto także zabrać maskę, rurkę, płetwy…)

– buty „kąpielowe” lub sandały

– obuwie sportowe

– sztormiak lub ubranie przeciwdeszczowe (kurtka, spodnie i buty). Osobom nie posiadającym tego typu odzieży Organizator poleca zaopatrzenie się w podstawowe spodnie przeciwdeszczowe i zwykłe kalosze.

– ciepłe ubrania w tym czapka i rękawiczki (także w rejonie Morza Śródziemnego)

Postanowienia końcowe

Umowa nabiera mocy prawnej z chwilą potwierdzenia przez Organizatora (po dokonaniu rezeracji przez Uczestnika) zapisania Uczestnika na szkolenie i wpłacenia przez Uczestnika na rzecz Organizatora I raty (lub wyższej kwoty).

Organizator informuje Uczestnika, iż jego lokalnym przedstawicielem, do którego Uczestnik może się zwracać w przypadku trudności jest Instruktor.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Uczestnik oświadcza, iż wszystkie zapisy zostały z nim uzgodnione indywidualnie.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy sąd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Strony umowy dokonały wyboru prawa właściwego. Prawem tym jest prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy przez Organizatora oraz podmioty z nim powiązane. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

Załącznik nr 1 (dotyczy tylko szkoleń innych niż weekendowe)

Opis wyposażenia jachtu.

Szkolenie odbędzie się na jachcie podanym w opisie szkolenia lub innym o porównywalnej lub lepszej wypadkowej parametrów (lub, w przypadku wyboru przez Uczestnika konkretnej, wyższej klasy jachtu, na jachcie tej klasy), posiadającym 2 żagle, komplet środków bezpieczeństwa, elektroniczne instrumenty nawigacyjne, mapy, locję, ponton oraz minimum 43 stopy długości.

Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia ze względów organizacyjnych Uczestnika na jacht wyższej klasy (droższy wg cennika Organizatora) bez konsultacji takiej zmiany z Uczestnikiem i bez ponoszenia za to wówczas przez Uczestnika dodatkowych kosztów. Organizator zastrzega przy tym, że w przypadku gdy na jacht, na którym Uczestnik zarezerwował miejsce, zostanie na tej samej zasadzie przeniesiona jakaś osoba, która dokonała rezerwacji jachtu niższej klasy (tańszego wg cennika Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu zmiana ceny szkolenia.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej i braku możliwości realizacji szkolenia na typie jachtu na którym Uczestnik dokonał rezerwacji miejsca, Organizator zobowiązuje się zapewnić jacht zastępczy o długości od 38-miu do 50-ciu stóp i o porównywalnej lub lepszej wypadkowej parametrów. Uczestnik akceptuje możliwość dokonania takiej zmiany (w sytuacji awaryjnej) bez jej wpływu na obniżenie lub podwyższenie ceny szkolenia.

SZKOLENIA ONLINE:

Uczestnikiem szkolenia jest osoba, podająca swoje dane osobowe w momencie dokonywania rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Organizatora, datą zawarcia umowy jest data dokonania przez Uczestnika rezerwacji miejsca poprzez dokonanie wpłaty pierwszej raty (pierwszego zadatku).

Zakres umowy

Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika (wraz ze wskazanymi w zgłoszeniu, ewentualnymi osobami towarzyszącymi objętymi tym samym numerem zgłoszenia co Uczestnik) w szkoleniu żeglarskim (usłudze szkoleniowej) w zakresie manewrowania jachtem żaglowym (na silniku) i/lub pełnienia roli Kapitana. Wskazane powyżej szkolenie, w dalszej części zwane będzie zamiennie jako „kurs”, „usługa” lub „szkolenie” (wraz z odmianami tych słów).

Szkolenie odbędzie się w terminie podanym na stronie internetowej Organizatora w opisie danego szkolenia (szkolenie odbędzie się w godzinach 09:00-18:00 w sobotę i niedzielę). Ewentualne późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze zakończenie szkolenia przez Uczestnika wymaga otrzymania pisemnej zgody Organizatora.

Podczas szkolenia realizowany będzie program przewidziany dla wybranego przez Uczestnika terminu i rodzaju szkolenia i wskazany na stronie internetowej Organizator w opsie danego kursu.

Warunki płatności

Uczestnik zobowiązuje się do wpłaty należności w terminach podanych na stronie internetowej Organizatora w opisie danego szkolenia.

Uczestnik dokonuje pierwszej wpłaty poprzez system płatności dostępny na stronie internetowej Organizatora w momencie dokonywania rezerwacji miejsca na szkoleniu. Nr konta do wpłaty pozostałej części opłat za udział w szkoleniu oraz kwoty do zapłaty zostaną przesłane Uczestnikowi drogą mailową po dokonaniu przez niego rezerwacji miejsca. Za termin dokonania danej wpłaty uważa się dzień zlecenia przelewu z konta Uczestnika (lub dokonania płatności w innej formie). W przypadku gdy termin wpłaty wypada w dniu wolnym od pracy, za termin wpłaty uznaje się kolejny dzień roboczy.

Uczestnik dokonuje wpłaty w walucie EUR lub przelicza kwotę wpłaty na walutę PLN przeliczając kwotę danej raty według aktualnego kursu sprzedaży danej wlauty w banku Organizatora.

Brak dokonania terminowej płatności przez Uczestnika jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu, chyba, że Organizator uzna inaczej.

Każdorazowa zmiana (dokonywana po wpłaceniu przez Uczestnika pierwszej raty) jakiegokolwiek fragmentu umowy, w tym danych osobowych, itp., będzie objęta opłatą w wysokości 25 EUR/os. Uczestnik zobowiązuje się dokonać opłaty za zmianę nie później niż w ciągu 7 dni od jej dokonania ale nie później niż na dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

Warunki techniczne i szczegóły organizacyjne 

Szkolenie realizowane będzie w formule warsztatowo-wykładowej zgodnie z informacjami zawartymi w jego opisie na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zobowiązuje się zapewnić na czas szkolenia Instruktora posiadającej kwalifikacje odpowiednie do jego rodzaju. Za kwalifikacje takie, uważa się uprawnienia lub certyfikaty żeglarskie, których posiadanie jest wymagane do pełnienia funkcji kapitana jachtu na danym typie jednostek.

Podczas szkoleń przewidziane są przerwy w zajęciach (około 10 minut co cokoło 1,5 godziny szkolenia oraz około 50-cio minutowa przerwa obiadowa).

Uczestnik zobowiązany jest posiadać komputer lub telefon z kamerą i mikrofonem oraz dostępem do imternetu, spełniające wymagania techniczne dla połączeń video typu „Zoom Meeting” wskazane na stronie https://www.zoom.us. Dane do logowania na szkolenie Uczestnik otrzyma od Organizaotra drogą mailową (lub zostaną one opublikowane na grupie facebookowej danego kursu) najpóźniej w dniu szkolenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niektórych szkoleń w przypadku zapisania się na niego niewystarczającej liczby Uczestników. Minimalna liczba uczestników (w przypadku niektórych szkoleń) to 5 osób. W przypadku odwołania szkolenia z powyższego powodu, Organizator poinformuje o tym Uczestnika nie później niż na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany (oraz ich skutki) dotyczące programu szkolenia oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, jeżeli zmiany te (lub niewykonanie/nienależyte wykonanie całości lub części usługi przez Organizatora) byłyby spowodowane działaniem „czynników nadzwyczajnych”, działaniami Uczestnika (a także zaniedbaniem przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej umowy) lub innymi czynnikami na które Organizator nie ma wpływu.

Jako „czynniki nadzwyczajne” w treści niniejszej umowy rozumie się:

a) wojnę, w tym wojnę domowa, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i terroru, zamachy stanu, epidemie (nie dotyczy kwarantanny po powrocie, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), zamknięcie granic lub ograniczenie przemieszcznia się (nie dotyczy sytuacji, które można ominąć wykorzystując inny środek transportu lub inną trasę transportu, nie dotyczy zakazów wynikających ze stanu zdrowia osoby, której zakaz dotyczy chyba, że osobą tą jest Kapitan jachtu), itp.

b) katastrofy naturalne, takie jak huragany, trzęsienia ziemi, wybuch wulkanu, powodzie, śnieżyce, zniszczenie przez piorun, sztormy, epidemie, itp.

c) wybuchy, pożar, zniszczenie maszyn, fabryki, magazynu lub wszelkiego rodzaju instalacji

d) działania osób trzecich nie związanych z Organizatorem

e) akty władzy o charakterze powszechnym

f) wypadek lub ciężka choroba (Uczestnika, Instruktora, Organizatora, innych osób bezpośrednio związanych z realizacją szkolenia) połączone z poważnym uszkodzeniem ciała (lub rozstrojem zdrowia), kalectwem lub śmiercią.

g) niezleżne od Organizatora awarie natury technicznej

W przypadku zaistnienia zdarzeń wymienionych w pkt. f) powyżej, Organizator zobowiązuje się (w ramach aktualnie posiadanych możliwości) do dokonania wszelkich starań dla zapewnienia zastępstwa. Nie zawsze będzie to jednak możliwe.

Odpowiedzialność Organizatora za zawinione przez niego niewykonanie (lub nienależyte wykonanie) usługi jest ograniczona do wysokości kosztów usługi wniesionych przez Uczestnika na rzecz Organizatora. Uczestnik akceptuje fakt, iż zwrot jakichkolwiek innych kosztów (lub rekompensata/odszkodowanie/zadośćuczynienie itp.) w jakiejkolwiek formie, z jakiegokolwiek powodu (powstałego w związku z niewykonaniem, odwołaniem lub nienależytym wykonaniem usługi przez Organizatora) nie będzie możliwy.

Reklamacje

Jeżeli w trakcie szkolenia Uczestnik stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora (telefonicznie pod nr: +44 7392 220750).

Reklamacje należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia szkolenia wysyłająć je w formie wiadomości e-mail pod adres: info@bluewaterclub.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. Reklamacje złożone w innej formie niż pisemna, bądź złożone po przekroczeniu terminu 30 dni od dnia zakończenia szkolenia, nie będą rozpatrywane. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Uczestnik lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody, itp. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na adres Organizatora.

Odstąpienie od umowy

Uczestnik może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty dokonania rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Zmiany terminu szkolenia

Każdorazowa zmiana przez Uczestnika terminu szkolenia wymaga akceptacji ze strony Organizaotra. Akceptacja ta namiera mocy prawnej pod warunkiem uregulowania przez Uczestnika 100% wpłat za udział w szkoleniu oraz za zmianę terminu szkolenia nie później niż w ciągu 5 dni od dokonania zmiany terminu (nie później jednak niż na 1 dzień przed datą rozpoczęcia szkolenia wskazaną w pierwotnie dokonanej przez Uczestnika rezerwacji (przed zmianą terminu szkolenia na inny)).

Rezygnacje

W przypadku rezygnacji z usługi, środki wpłacone przez Uczestnika podlegają zwrotowi na następujących zasadach (w przypadku ewentualnej zmiany terminu szkolenia, na potrzeby ustalenia kosztów rezygnacji jako datę rozpoczęcia szkolenia przyjmuje się pierwotnie zaplanowaną datę rozpoczęcia szkolenia (przed jej zmianą)):
– w przypadku rezygnacji nie później niż na 60 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, zwrotowi podlega 30% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)
– w przypadku rezygnacji na 59-45 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, zwrotowi podlega 15% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)
– w przypadku rezygnacji na mniej niż 45 dni przed terminem zrozpoczęcia szkolenia, zwrotowi podlega 5% wpłat (o ile wszystkie raty zostały uregulowane terminowo)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału Uczestnika w całości bądź części szkolenia, z przyczyn powstałych po stronie Uczestnika, w szczególności z przyczyn związanych z jego stanem zdrowia, jak również z przyczyn spowodowanych zaniedbaniem obowiązków przez Uczestnika.

W przypadku przeniesienia przez Uczestnika na inną osobę (spełniającą warunki uczestnictwa w szkoleniu) przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy uprawnień i obowiązków, Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora nie później niż na 14 dni przed terminem zaokrętowania. Za nieuiszczoną część ceny szkolenia oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W przypadku nie pokrycia któregokolwiek z wymienionych powyżej kosztów (w całości lub części) przez Uczestnika i/lub osobę przejmującą jego uprawnienia, udział w szkoleniu osoby przejmującej uprawnienia nie będzie możliwy (Uczestnikowi ani osobie przejmującej jego uprawnienia nie przysługuje wówczas zwrot kosztów ani odszkodowanie lub zadośćuczynienie).

Szkolenie stanowi integralną całość, dlatego też Uczestnik nie może zrezygnować jedynie z części szkolenia. Wcześniejsze zakończenie szkolenia z woli Uczestnika, nie będzie skutkowało prawem do zwrotu jakiejkolwiek części opłat.

Postanowienia końcowe

Umowa nabiera mocy prawnej z dniem z chwilą wpłacenia przez Uczestnika na rzecz Organizatora pierwszej raty (zadatku) oraz potwierdzenia przez Organizatora zapisania Uczestnika na szkolenie.

Organizator informuje Uczestnika, iż jego przedstawicielem, do którego Uczestnik może się zwracać w przypadku trudności jest Instruktor prowadzacy szkolenie.

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Uczestnik oświadcza, iż wszystkie zapisy zostały z nim uzgodnione indywidualnie.

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy sąd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy przez Organizatora oraz podmioty z nim powiązane. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

Polityka prywatności i cookies

Blue Water Club zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Blue Water Club i użytkownika serwisu oraz subskrybenta e-mailingów należących do Blue Water Club obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.bluewaterclub.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Blue Water Club nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu i e-mailingu.

1.Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

2.Informacje firmowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Blue Water Club, e-mail: info@bluewaterclub.pl

3. Procedury
W czasie korzystania ze strony internetowej i dalszych podstron możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zgłoszenia/zapytania/rezerwacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.

4. Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO

Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
– zawarcia i wykonania usługi (umowy) oraz wystawienia rachunku (faktury).
– udzielania odpowiedzi na zadawane pytania.
– udzielania informacji o oferowanych produktach i usługach.
– wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych
– analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty.
– działalności marketingowej w internecie, również na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram.

5. Przekaz danych osobowych osobom trzecim

Dane zbierane podczas transakcji przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania dokumentu Umowy – Zgłoszenia.
Firma nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) Klientów i użytkowników serwisu.
Dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, celem obciążenia karty kredytowej (lub dokonania przelewu) lub do partnerów z którymi współpracujemy w zakresie organizacji wyjazdów i szkoleń oraz realizacji zamówionych usług, w tym: firmom ubezpieczeniowym, naszym partnerom, z którymi mamy podpisane umowy w zakresie rezerwacji czarterów jachtów oraz organizacji rejsów i szkoleń na jachtach, firmie księgowej, partnerom obsługującym realizowany przez nas transport autokarowy do Chorwacji, stowarzyszeniu ISSA, firmie, która zajmuje się wysyłką newsletter, a także fimie obsługującą stronę informatyczna i hostingowi naszego serwisu. Firma nie będzie wykorzystywać danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest niezbędne celem dokonania rezerwacji oferty.

6. Narzędzia analityczne

Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Blue Water Club, w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażona w ten sposób zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, MailChimp, Sumome, Google Adwords, OneSignal, PayU, Evenea.pl, Tpay.

7. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane biorąc pod uwagę także przepisy o rachunkowości czy okres przedawnienia roszczeń. Jednocześnie przetwarzanie danych pozwala nam na negocjowanie dodatkowych rabatów udzielanych przez armatorów i innych firm w imieniu których działamy. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z jednego z przysługujących praw opisanych w punkcie 8.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
c) wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
f) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

9. Prawa użytkownika

Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez zaznaczenie checkboxa określającego tą zgodę w formularzu elektronicznym znajdującym się na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych .

10. Informacje dodatkowe

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do Blue Water Club możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych takich jak: imie i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, itp.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja e-mailingu
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych e-mailingów należących do Blue Water Club wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy wysyłkowej e-mailingu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Blue Water Club zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Blue Water Club wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
BOC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Blue Water Club rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, e-mailingów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Blue Water Club.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Blue Water Club przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Blue Water Club nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Blue Water Club i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Blue Water Club nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Blue Water Club mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Blue Water Club.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: info@bluewaterclub.pl

Dostępne formy płatności i wymagania techniczne do użytkowania strony internetowej

Płatność za usługi Organizatora dostępna jest poprzez przelew bankowy. W wybranych przypadkach część opłaty jest dostępna także jako płatność kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym.

Do prawidłowego korzystania ze strony internetowej Organizatora i dokonywania za jej pośrednictwem zakupów wymagana jest instalacja najnowszej wersji przeglądarki internetowej Chrome lub podobnej.

Ograniczenia realizacji zamówienia

Brak jest szczególnych ograniczeń realizacji zamówienia innych niż podane w powyższym regulaminie.

Gwarancja i usługi posprzedażne

Usługi dostępne na stronie internetowej Organizatora nie są objęte gwarancją ani usługami posprzedażnymi.

Kodeks dobrych praktyk

Dobre praktyki firm z branży żeglarskiej są zawarte w całości w zapisach regulaminu.